สำนักอุทยานแห่งชาติ รณรงค์ ไม่สนับสนุน ไม่ซื้อ ไม่รับประทาน ‘ปลานกแก้ว’

สำนักอุทยานแห่งชาติ รณรงค์ ไม่สนับสนุน ไม่ซื้อ ไม่รับประทาน ‘ปลานกแก้ว’

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีประกาศฉบับลงวันที่11 สิงหาคมพ.ศ. 2558 ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทำอันตรายกับสัตว์ต่างๆทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติหากฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มาตรา16(3) ทั้งนี้การนำสัตว์ออกไปหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ประกอบกับมาตรา21 ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา16 ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติหรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา24ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา16(3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม ปลานกแก้ว(Parrotfish) เป็นปลาทะเลขนาดกลางชนิดหนึ่งมีเกล็ดขนาดใหญ่จะงอยมีปากยืดหดได้ปากคล้ายนกแก้วซึ่งเป็นที่มาของชื่อปลานกแก้ว  เนื่องจากปลานกแก้วมีรูปร่างลักษณะและสีสันสวยงามจึงมีผู้นิยมจับมาดูเล่นและนำมาเป็นอาหารทำให้ประชากรปลานกแก้วลดลงส่งผลกระทบระบบนิเวศโดยรวมของทะเลบริเวณนั้นก็จะเสียสมดุลไปอย่างมากปะการังตายมากขึ้นฟื้นตัวช้าและเมื่อเกิดการฟอกสีเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็จะฟื้นตัวยากหรือตายไปอย่างถาวร