เปิดรับสมัครสอบ “นักเรียนจ่าทหารเรือ” ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครสอบ “นักเรียนจ่าทหารเรือ” ประจำปีการศึกษา 2563

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ออกประกาศเรื่อง กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 2.เป็นชายโสดอายุระหว่าง 18 ถึง…