ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา…