เกษตรเมืองพะเยาใช้วิธีไถกลบตอซัง ลดการเผาและสร้างหมอกควัน

เกษตรเมืองพะเยาใช้วิธีไถกลบตอซัง ลดการเผาและสร้างหมอกควัน

จังหวัดพะเยา รณรงค์ลดการเผาและหมอกควัน โดยส่งเสริมให้มีการไถกลบตอซัง สร้างปุ๋ยในดิน หลังประกาศงดเผาโดยเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน นายรุ่ง ก๋าใจ เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องขับรถไถ ในแปลงนาของตนเอง เพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัชพืชหรือตอซังข้าว…