สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ  ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายมุ่งผลิตทุเรียนคุณภาพของปิดทองฯ ทางด้านเกษตรกรก็พอใจในโครงสร้างราคาใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรางวัลให้กับเกษตรกรที่สามารถทำทุเรียนคุณภาพส่งออกได้ผลดี จากการที่ปิดทองหลังพระฯ เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา…