กองทุน LTF/RMF ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ซื้อหลัง 1 ม.ค.63 ลดหย่อนภาษีไม่ได้

กองทุน LTF/RMF ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ซื้อหลัง 1 ม.ค.63 ลดหย่อนภาษีไม่ได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวานนี้ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็น กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ SSF…