กองทุน LTF กองทุน RMF กองทุน SSF ลดหย่อยภาษี

กองทุน LTF/RMF ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ซื้อหลัง 1 ม.ค.63 ลดหย่อนภาษีไม่ได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวานนี้ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็น กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ SSF…

Home / NEWS / กองทุน LTF/RMF ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ซื้อหลัง 1 ม.ค.63 ลดหย่อนภาษีไม่ได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้ ครม. งอนุมัติการแก้ไขกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็น กองทุน SSF
  • พร้อมปรับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเป็นร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน
  • ซื้อหลัง 1 ม.ค.63 ลดหย่อนภาษีไม่ได้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวานนี้ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็น กองทุนเพื่อการออมระยะยาวรูปแบบใหม่ หรือ SSF พร้อมปรับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเป็นร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และปรับวงเงินสูงสุดในการลดหย่อนภาษี จากเดิมไม่เกิน 500,000 บาทเป็น 200,000 บาทต่อปี และเพิ่มระยะเวลาการถือครองจากเดิม 7 ปีเป็น 10 ปี

รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์ กองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ หรือ RMF จากเดิมที่ลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินเป็นร้อยละ 30 ส่วนหลักเกณฑ์ที่ยังคงเป็นไปตามรูปแบบเดิม

สำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน RMF) มีอะไรน่าสนใจบ้าง

กองทุน SSF

  • บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ที่เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
  • ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง
  • สามารถขายคืนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
  • เงินได้จากการขายคืนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567)

กองทุน RMF

  • ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีจากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน วงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ
  • ยกเลิกการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อกองทุน โดยยังคงกำหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปีติดต่อกัน

X