มติเอกฉันท์ 455 เสียง ให้มีการตั้งกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มติเอกฉันท์ 455 เสียง ให้มีการตั้งกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วานนี้ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12 สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 21.30 น. ในวาระต่างๆ รวมถึงญัตติเร่งด่วนที่…