ประกาศปิดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว หลังพบทำผิดข้อตกลง

ประกาศปิดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว หลังพบทำผิดข้อตกลง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ประกาศห้ามผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หลังมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว แจ้งประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยวบริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ทำผิดเงื่อนไข กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จนกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะแล้วเสร็จ สำหรับการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30…