ทำความเข้าใจ ‘กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ’ ฉบับใหม่ เสี่ยงจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

ทำความเข้าใจ ‘กฎหมายข่าวกรองแห่งชาติ’ ฉบับใหม่ เสี่ยงจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันถัดมาจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 17 เม.ย. 62 ซึ่งแต่เดิมเราใช้พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 มาเป็นเวลานาน ทำให้เนื้อหาและหลักเกณฑ์บางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป…