บทสวดธรรมคุณ บทสวดพุทธคุณ บทสวดสังฆคุณ บทสวดอิติปิโส

บทสวดพุทธคุณ สุดยอดพระคาถา สวด 109 จบ ชีวิตดีวันดีคืน

            หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เคยกล่าวไว้ว่าสุดยอดพระคาถาหรือบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุด คือบทสวดพุทธคุณ สามารถคุ้มครองป้องกันเภทภัยในทุกทิศทุกทาง เป็นคำกล่าวบูชาสรรเสริญในพระพุทธ (พระพุทธเจ้า) พระธรรม (พระธรรมคำสั่งสอน) พระสงฆ์ (พระภิกษุสงฆ์ หากผู้ใดสวดบทพระพุทธเป็นประจำ…

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดพุทธคุณ สุดยอดพระคาถา สวด 109 จบ ชีวิตดีวันดีคืน

            หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เคยกล่าวไว้ว่าสุดยอดพระคาถาหรือบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุด คือบทสวดพุทธคุณ สามารถคุ้มครองป้องกันเภทภัยในทุกทิศทุกทาง เป็นคำกล่าวบูชาสรรเสริญในพระพุทธ (พระพุทธเจ้า) พระธรรม (พระธรรมคำสั่งสอน) พระสงฆ์ (พระภิกษุสงฆ์

หากผู้ใดสวดบทพระพุทธเป็นประจำ เท่ากับอายุ บวก 1 หรือจะให้ดีสวด 109 จบ ชีวิตดีวันดีคืน แคล้วคลาด

ปลอยภัย มีพุทธคุณคุ้มครอง จากร้ายกลายเป็นดี นับว่าเป็นบทสวดมงคลสูงสุดของชีวิต

               Mthai.com ขออัญเชิญบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สงฆคุณ มาให้ชาว Mthai สวดกัน เพื่อความร่มเย็นผาสุข เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยในทุกทิศ ชีวิตดีวันดีคืน  

บทสวดพุทธคุณ
          อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
          (สวดเท่าอายุ บวก 1 เช่าอายุ 30 ปี บวก 1 ปี สวด 31 จบ หากสวดได้ 109 จบ จะดีมาก)

คำแปล
          พระพุทธคุณ แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรม

พระธรรมคุณ
          สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ
          

คำแปล
          พระธรรมคุณ พระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน
          

พระสังฆคุณ
          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปล 

          พระสังฆคุณ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การของคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแกของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

          

          สวดบทอิติปิโส สรรเสริญองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สวดหลายๆรอบจนทำให้จิตใจมีความสุข เสร็จแล้วแผ่เมตตาตอนที่จิตใจมีความสุขความอบอุ่นให้สรรพสัตว์ หรือคนที่จ้องทำร้ายเรา

บทแผ่เมตตา
          สัพเพ สัตตา
          สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
          
          อะเวรา (โหนตุ)
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
          
          อัพยาปัชฌา
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
          
          อะนีฆา (โหนตุ)
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
          
          สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
          จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

X