SME ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME สสว.

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนธันวาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายปี แต่โอมิครอนฉุดการคาดการณ์ในอนาคตลง

คัดลอก URL แล้ว

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ระดับ 50.5 มาอยู่ที่ระดับ 51.8 ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มขึ้นเกินระดับค่าฐาน (50) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น เกือบทุกภาคธุรกิจ และทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ากลับลดลงจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในปัจจุบันความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโครงการ
“เราเที่ยวด้วยกัน” ที่กระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาโรงแรม/ที่พัก ที่มีปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ประกอบกับการให้บริการรถรับเหมา และสาขาสันทนาการ/ วัฒนธรรม/การกีฬา ที่ขยายตัว โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากวงเงินของโครงการ “คนละครึ่ง” ใกล้หมดลงองค์ประกอบของดัชนีด้านคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ การลงทุน กำไร และการจ้างงาน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 59.1 56.3 53.2 55.2 และ 49.9 ตามลำดับ

ขณะที่องค์ประกอบด้านต้นทุนยังคงมีค่าดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ 37.3 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตภาคการค้า ภาคการบริการ และธุรกิจการเกษตร ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขามาอยู่ที่ระดับ 52.3 50.4 52.1 และ 57.2 ตามลำดับดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาค ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ 54.5 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 50.3 มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนในกลุ่มภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก และร้านอาหาร รวมถึงความต้องการสินค้าในหมวดของฝาก/ของที่ระลึก เช่น เครื่องหอมที่นิยมถือเป็นของฝาก อาหารแปรรูปต่างๆ อีกทั้งการฟื้นตัวของภาคการก่อสร้างในพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากยอดคำสั่งซื้อของสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหะการค้าวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัว
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 50.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 48.4  มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงกลุ่มร้านนวด/สปา และภาคการผลิตอาหารที่เป็นสินค้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน สำหรับซื้อเป็นของฝาก/ของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 48.2  เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 46.4  จากปัจจัยบวกช่วงเทศกาล และวันหยุดยาวสิ้นปี ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวฟื้นตัว โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาค ส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สาขาโรงแรม ที่พัก และสาขาสันทนาการ/วัฒนธรรม/กีฬา จากการจัดงานแสดงพื้นบ้านในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มร้านนวด/สปา ที่กลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 48.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 48.3 จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทำให้ความต้องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ใกล้กรุงเทพฯ ขยายตัว ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ 52.3 จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 52.1 ภาพรวมธุรกิจค่อนข้างทรงตัว แม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม แต่ให้งดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสิ้นปีในพื้นที่ ประกอบกับผู้คนเดินทางออกจากการพื้นที่เพื่อกลับภูมิลำเนา ส่งผลต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาสันทนาการ/วัฒนธรรม/กีฬา และร้านโชห่วย ที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 53.6 จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 53.4 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพราะแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการในหลายสาขาเริ่มกังวลต่อความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะภาคการค้าที่มีการลดการสต็อคสินค้าลดลงให้เพียงพอต่อการขายวันต่อวันเท่านั้น ประกอบกับวงเงินของโครงการ “คนละครึ่ง”ที่ใกล้หมด อย่างไรดีภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการเดินทางของผู้คนยังได้รับผลดีจากจากแรงงานที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาล ทำให้มีความต้องการซื้อสินค้าหมวดของฝากมากขึ้น

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 56.0 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ที่ระดับ 58.1 การคาดการณ์ความเชื่อมั่นฯ อีก 3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่กังวลต่อมาตรการควบคุมโรค และข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมไปถึงผู้ประกอบการต้องเผชิญภาวะต้นทุนราคาสินค้า/วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และหมวดวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ เนื้อหมู เครื่องปรุงรส และเนย เป็นต้น
ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ SME ประเทศในเดือนนี้ปัจจัยที่ส่งผลดี ได้แก่ กำลังซื้อของผู้บริโภค จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อภาวะธุรกิจ SME เนื่องจากการฟื้นตัวของผู้บริโภคที่เริ่มทยอยออกมาใช้จ่ายตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งธุรกิจมีการปรับรูปแบบการให้บริการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ ทำให้ขยายกลุ่มตลาดได้หลายช่องทางมากขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลลบ ได้แก่ ภาวะราคาสินค้า/วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาน้ำมันที่กระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งมาตรการภาครัฐ เช่น โครงการ“คนละครึ่ง” สิ้นสุดลง ทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่าย อีกทั้งความไม่มั่นใจในการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูง

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อชะลอตัว และต้นทุนสูงขึ้นทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่ง เป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงกำไรทางธุรกิจ ด้วยอำนาจในการปรับราคาสินค้าของ SME น้อย…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565  ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนก.พ. 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่เข้ามาช่วยพยุงกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของ…

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

สสว. เผยดัชนี SMESI เดือน มกราคม 2565 ภาพรวมยังอยู่เหนือระดับค่าฐานต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจของ SME

ปัจจัยบวกมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ SMESI รายภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือต้นทุนราคาสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ฯลฯ…

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. MOU สภพ. (BEDO) พัฒนา MSME จากความหลากหลายทางชีวภาพ

สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับฺ BEDO สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดัน…

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. MOU อบก. (TGO) ติดอาวุธ SME ส่งออก ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

สสว. จับมือ TGO เสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มุ่งพัฒนาขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีกลุ่มส่งออกสินค้า 5 กลุ่มหลัก ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย และบริการไฟฟ้า ที่มีจำนวนกว่า 845 ราย…

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. อัดฉีดเงินกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัวมาตรการใหม่ “BDS” ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายให้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

สสว. เร่งช่วยเหลือ SME 5,000 กว่าราย ให้ได้รับการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ มาตรการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง คาดเป็นการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สสว. เผยสถานการณ์ SME ไตรมาส 3/2564 สัญญาณดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจาก GDP SME ขยายตัวร้อยละ 0.2 หรือมีมูลค่า 1,356,720 ล้านบาท ผลจากโครงการคนละครึ่งเฟส…

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด…

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจำเดือนกันยายน 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2564 ที่ระดับ…

X