ข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบสวน ไต่สวน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีในศาล ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน หรือ…

Home / Other / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีในศาล ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน หรือ ผู้แทนคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง จำนวน 35 คณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้ง โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติ ตลอดทั้งสรุปแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานในกระบวนการสืบสวน ไต่สวน และการดำเนินคดีเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

X