กระทรวงวัฒนธรรม ตลาดริมน้ำ ตลาดเก่าหัวตะเข้ วิถีชุมชนบบ้านไม้โบราณ เครือข่ายวัฒนธรรม

วธ.และเครือข่ายวัฒนธรรม เปิดตัว ตลาดเก่าหัวตะเข้ สัมผัสบรรยากาศริมน้ำ วิถีชุมชนบ้านไม้โบราณ หนุนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนศึกษาพัฒนา เขตลาดกระบัง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ…

Home / PR NEWS / วธ.และเครือข่ายวัฒนธรรม เปิดตัว ตลาดเก่าหัวตะเข้ สัมผัสบรรยากาศริมน้ำ วิถีชุมชนบ้านไม้โบราณ หนุนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนศึกษาพัฒนา เขตลาดกระบัง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารส่วนราชการ รองประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง คณะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ และผู้แทนตลาดเก่าหัวตะเข้  นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานเขตลดกระบังและผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และชม ชิมอาหารและขนมขึ้นชื่อ สัมผัสวิถีชุมชนริมคลอง ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นายโกวิท  ผกามาศ อธิบดี สวธ. ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจ สำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งขับเคลื่อนเพื่อปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาตลาดบก และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุน ขยายช่องทางตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ให้ตลาดเก่าหัวตะเข้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทุกคนปักหมุดท่องเที่ยวในประเทศไทย

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ดังนั้น สวธ.จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ โดยนำอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อาทิ ศิลปะบนกำแพง นิทรรศการระหัดวิดน้ำ นิทรรศการศิลปะกับสายน้ำและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเล่นไทย ภายใต้แนวคิด “โรงเรียน โรงเล่น” และการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ ที่คณะทำงานได้นำองค์ความรู้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

ด้าน นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดเก่าหัวตะเข้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่มีบรรยากาศสงบเงียบ เป็นตลาดไม้เก่าริมคลองและมีกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมถิ่น เป็นตัวขับเคลื่อน สร้างการเรียนรู้ รับรู้ของในกลุ่มคนที่มาเยือน โดยเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย และในปี 2566 ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 ของตลาดบก สืบสานวัฒนธรรม สนับสนุนการทำงานของวิสาหกิจชุมชนคนรักหัวตะเข้ ที่พยายามสืบทอดรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การต่อเรือจิ๋ว ขนมไทยเตาฟืน ว่าวไทย และต่อยอดมาเป็นการเล่นในอดีตที่เรียบง่าย สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ
ทุกวัย และเป็นการท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีต (Nostalgia) ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้มาสัมผัสวิถีชุมชนริมคลองแห่งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในชุมชนท้องถิ่นเขตลาดกระบัง

โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุด สามารถแวะเชคอิน ย้อนวันวานกับบรรยากาศริมน้ำ ภายในตลาดมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเรียนรู้มากมาย อาทิ  ศูนย์เรียนรู้บ้านต้นมะขาม  ศิลปะบนกำแพง “วิถีชุมชน บนกำแพง”คาเฟ่สี่แยกหัวตะเข้  ศูนย์การเรียนรู้วิถีถิ่นหัวตะเข้ สถานที่บอกเล่าเรื่องราวของตลาด บ้านสามครู บ้านที่อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ลงขันลงแรงร่วมสร้างสรรค์ขึ้นมาในชุมชน ที่มีการจัดแสดงานศิลปะหมุนเวียน ร้านเอเฟรม แหล่งขายอุปกรณ์ศิลปะ ปิดท้ายกับกิจกรรมพายเรือเก็บขยะกับแมวริมคลองที่โด่งดังอีกด้วย เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.