กระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมวินิต วันเด็กแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 แก่เด็กและเยาวชน 77 คนทั่วประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา…

Home / PR NEWS / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 แก่เด็กและเยาวชน 77 คนทั่วประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2567 จำนวน 77 คน เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนซึมซับและใช้วัฒนธรรมเป็นหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ตลอดจนปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมของประเทศ

สำหรับกิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 โดยในปี 2567 ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดละ 1 คน และส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๗ คน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผู้มีผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และปรากฏผลเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย