จ่ายเงินอุดหนุน พม. เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก

พม. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 66 ให้เด็กทั่วประเทศ กว่า 2.29 ล้านคน

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสวัสดิการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”เดือนละ 600 บาท ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน…

Home / PR NEWS / พม. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 66 ให้เด็กทั่วประเทศ กว่า 2.29 ล้านคน

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดสวัสดิการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
เดือนละ 600 บาท ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครอง และให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการ “โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ให้กับเด็ก จำนวน 2,295,915 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,456,656,600 บาท

นางอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้

  1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th
  2. แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
  3. แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลด ได้ที่ https://czp.dga.or.th

สำหรับ ผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ แต่เด็กต้องมีสัญชาติไทย และผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
    หรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน
    เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินมีผล ตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง