ชัยพัฒนาแฟร์

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์”

งาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค สืบสานโครงการในพระราชดำริ

Home / PR NEWS / มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์”

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2565 – 5 ธ.ค. 2565

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

สำหรับงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง ร่วมกันสืบสาน ต่อยอด จัดงานในครั้งนี้ โดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดำเนินงาน 9 ด้าน สู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และโครงการภัทรพัฒน์ เพื่อสร้างการรับรู้ – เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการนับร้อยนับพันสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการผลิตผลจาการพัฒนาของโครงการ และคนรุ่นใหม่ โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

ภายในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา และโซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการนำเสนอเกี่ยวกับ “ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู Limited Edition” ผ่านเรื่องราวของ โครงการหงษ์ทองนาหยอด ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนา และเกษตรกรอย่างมากมาย

สำหรับ โซนจัดแสดง 9 ด้านงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบด้วย

 1. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยร้าน “จันกะผัก” เสนอผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิและผักปลอดสาร เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม นำเสนอ น้ำพิงค์พาร์คสูตรพระราชทาน ขนมและงานฝีมือจากศิษย์อุทยานฯ เป็นต้น /ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร เสนอผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัย ข้าวและผลไม้แช่อิ่ม /โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอดสารพิษ
 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะ / โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา จัดแสดงกังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองและรับชมวีดิทัศน์เรื่องราวความเป็นมา / เรียนรู้เรื่องของการ “ฟื้นฟูป่า” กับโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย พร้อมสาธิตการหีบน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และจำหน่ายปุ๋ยโบกาฉิ สำหรับฟื้นฟูดิน/โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) จังหวัดพังงา เสนอผลิตภัณฑ์กะปิคุณภาพ ที่ทำจากกุ้งเคยแท้ และงานหัตถกรรมผ้าย้อมจากต้นเสม็ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประสบภัยสึนามิ
 3. ด้านพลังงาน โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอเรื่องราวการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกโกโก้ มะม่วงเบา สมุนไพร ฯลฯ จนสามารถแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างรายได้เสริมให้โครงการฯ
 4. ด้านสาธารณสุข นำเสนอเรื่องราวด้าน “โภชนาการ” ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ที่ได้สมญานามว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก โดยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย /ทำความรู้จัก “ไข่ไก่ อารมณ์ดี happy chicken ไข่โอเมก้า” และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ที่มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับคนไทยและกระทรวงสาธารณสุข สู้ภัยโควิด-19 ที่ผ่านมา
 5. ด้านต่างประเทศ นำเสนอเรื่องราว โครงการระหว่างประเทศของมูลนิธิชัยพัฒนา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ และโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐประชาชนลาวที่มีหลากหลายโครงการ
 6. ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร นำเสนอ “เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน” โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / โครงการทหารพันธุ์ดี นำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผักและผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอ “ผักไฮโดรโปรนิกส์”
 7. ด้านการศึกษา นำเสนอเรื่องราวของนักเรียนทุนพระราชทาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และครู เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง ตลอดจนการร่วมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยาและโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา
 8. ด้านสังคมและวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราวโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดขนาดเล็ก เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชนบริเวณใกล้เคียง และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่ศีลธรรม และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ตามหลัก บ-ว-ร
 9. ด้านภัทรพัฒน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ร่วมสมัย อาทิ ผ้าไหม และ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอเรื่องราวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้แก่

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส นำเสนอผลิตภัณฑ์ ผ้าทอบ้านตอหลัง ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสื่อกระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ ข้าวกล้องหอมกระดัง บ้านตอหลัง – ทรายขาว จังหวัดนราธิวาส สบู่กลีเซอรีน ผลิตภัณฑ์ไม้เสม็ด เป็นต้น
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ อาทิ ชาเห็ดหัวลิง ชาผักเชียงดา ปลาหยอง น้ำพริกปลานิลหยอง ปลากดหลวงรมควัน เห็ดสวรรค์ กาแฟเทพเสด็จ น้ำผึ้งจากดอกกาแฟ เป็นต้น
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น กะปิ ผลิตจากกุ้งเคยแท้ น้ำพริกเผาหอยนางรม น้ำมังคุด น้ำลูกหม่อน
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร นำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกภาพวาด
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ยาดมสมุนไพร เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่ ไอศกรีมนมสด ผลิตภัณฑ์จากถ่านชีวภาพ แชมพูประคำดีควาย

อีกไฮไลท์สำคัญคือ โซนข้าวแดนสยาม โดยกลุ่มบริษัทข้าวหงษ์ทอง นำเสนอโครงการหงษ์ทองนาหยอด โครงการในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวนาและเกษตรกร ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เพาะปลูกตามวิธีการนาหยอด เพื่อให้ได้ผลผลิตทีดีขึ้น ดังเช่น ปณิธานของผู้บริหาร คุณวัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริษัท ผู้ลงนามถวายผลิตภัณฑ์จากโครงการหงษ์ทองนาหยอดที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิไทยตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ และรำลึกเสมอว่าชาวนาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ เกษตรกรไทยยั่งยืน อีกทั้งยังมีโซน Smart farm solution ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนา สามารถทำให้ข้าวมีคุณภาพสูงขึ้น และพบกับกิจกรรมเมนูชงชิม ที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปได้มีโอกาสชิมข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู100% Limited edition ที่ได้จากโครงการหงษ์ทองนาหยอด ที่นับได้ว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก การันตีโดยการเป็นตัวแทนของประเทศ เข้าประกวดงานข้าวโลก และได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดของโลก 2 ปีซ้อน งานนี้ผู้บริโภคจะได้มีโอกาสสัมผัสกับ ข้าวที่หอมที่สุด นุ่มที่สุด และอร่อยที่สุดในงานชัยพัฒนาแฟร์

อีกทั้งในทุกวันของการจัดงาน ได้มีการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ใน 9 หัวข้อ ตามงานพัฒนา 9 ด้าน เพื่อก้าวสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 65 – 5 ธ.ค.2565 (เว้นวันที่ 30 พ.ย.2565) ในเวลา 15.00–16.00 น. และเวลา 13.00 – 14.00 น. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โดยเชิญดารา นักแสดง ร่วมพูดคุย พร้อมผู้มีเกียรติที่มีส่วนร่วมในงานพัฒนา การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยมี คุณเกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ อาทิ

28 พ.ย. 65 ร่วมพูดคุยกับ คุณโน้ต ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล กับงานพัฒนาด้านสาธาณสุข : โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น และโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

29 พ.ย. 65 ร่วมพูดคุยกับ คุณท๊อป ดารณีนุช โพธิปิติ เรื่องงานพัฒนาด้านการศึกษา: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา / นักเรียนทุนมูลนิธิชัยพัฒนา / การศึกษาทางไกล 2 ทาง / โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา

1 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณลอร่า ศศิธรวัฒนกุล เรื่องงานพัฒนาด้านความมั่นคง: โครงการทหารพันธุ์ดี / ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ / เมล็ดพันธุ์ผัก / พันธุ์ข้าวพระราชทาน

2 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณเมธวิน อังคทะเวนิช เรื่องงานด้านภัทรพัฒน์ และงานด้านต่างประเทศ

3 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณเกรซ มหาดำรงค์กุล เรื่องของงานพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

4 ธ.ค. 65 ร่วมพูดคุยกับคุณแอ๊ด ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย เรื่องงานด้านภัทรพัฒน์ ความเป็นมาของการบูร และสาธิตการทำการบูร

พิเศษ วันที่ 5 ธ.ค. 2565 กับการถ่ายทอดเรื่องราวในหัวข้อ “วันดินโลก” วันที่ก่อตั้งเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสาธิต และ เวิร์คชอป เพื่อการเรียนรู้ จากโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย 2565 – 5 ธ.ค. 2565 ได้แก่ 25 พ.ย.65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมเรไร / 26 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำงานประดิษฐ์พวงกุญแจนกฮูก พวงกุญแจดอกทิวลิป สายคล้องแมส ที่เก็บพวงกุญแจ / 27 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมลูกชุบ / 28 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำอาหารในเมนูล่าเตียงและเม็ดขนุน / 29 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมไข่ปลา / 30 พ.ย. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำสาคูไส้หมูและช่อม่วง / 1 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำถั่วแปปเสวย / 2 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำสบู่สมุนไพรแฮน / 3 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำงานประดิษฐ์พวงกุญแจนกฮูก พวงกุญแจดอกทิวลิป สายคล้องแมส ที่เก็บพวงกุญแจ / 4 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำขนมลูกชุบ / 5 ธ.ค. 65 จำหน่ายและสาธิตการทำเมนูล่าเตียงและเม็ดขนุน

งาน “ชัยพัฒนาแฟร์” รวบรวมโครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เรื่องราวชัยชนะแห่งการพัฒนา จากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ทั่วไทย 4 ภาค เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัส เรียนรู้ โครงการในพระราชดำริ สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 5 ธันวาคม 2565 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

X