“รมช.พาณิชย์” มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ SACIT ยังคงให้ความสำคัญยิ่ง ในบทบาทการส่งเสริมคุณค่า บุคคลผู้อนุรักษ์  สืบสานเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง เพื่อให้ดำรงคงอยู่ส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า  และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์…

Home / PR NEWS / “รมช.พาณิชย์” มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างและทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ SACIT ยังคงให้ความสำคัญยิ่ง ในบทบาทการส่งเสริมคุณค่า บุคคลผู้อนุรักษ์  สืบสานเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง เพื่อให้ดำรงคงอยู่ส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่า  และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานรากเหง้าของศิลปหัตถกรรมไทย ที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สะท้อนผ่านผลงานอันทรงคุณค่า งดงาม น่าประทับใจ และควรค่าแก่การส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์    และการดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลระดับช่างฝีมือเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

SACIT ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรบุคคลผ่านคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานศิลปหัตถกรรมหลากหลายแขนง มาร่วมพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ถือเป็นที่สุดแห่งทักษะฝีมือ และผู้ที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สะท้อนผ่านผลงานอันทรงคุณค่า งดงาม น่าประทับใจ ที่เป็นที่สุดของงานแขนงนั้นๆ อีกทั้งยังพิจารณาถึงการเป็นผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมในประเภทที่มีแนวโน้มขาดแคลนหรือมีแนวโน้มสูญหาย หรือเหลือผู้ทำน้อยรายด้วยทักษะฝีมือ และองค์ความรู้เชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดเหล่านี้ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ตลอดจนผู้ที่ได้รับการเชิดชูทุกท่านเหล่านี้ จะได้รับโอกาสการส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมที่จัดโดย SACIT ตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสม

จากกระแสความตื่นตัวของโลกยุคปัจจุบันกับงานศิลปหัตถกรรม SACIT พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล จึงดำเนินการยกระดับคุณค่าและเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาและองค์ความรู้ชั้นครูจากบรรพบุรุษ  ต่อยอดด้วยการประยุกต์นำนวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนามาผสมผสานในงานศิลปหัตถกรรมไทย สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าโดดเด่น ตลอดจนสร้างรายได้ให้ชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2565 นี้มีบุคคลที่ SACIT เชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”  “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” โดยมีบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรเชิดชู  “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” จำนวน  2 ท่าน ได้แก่ นายสมคิด ด้วงเงิน อายุ 81 ปี ประเภท หัตถกรรมทองลงหิน  ช้อน ส้อม  ลายดอกพิกุล 2.นายสุเทพ พรมเพ็ชร อายุ 73 ปี ประเภท เครื่องดิน(สังคโลก)  

“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” จำนวน 13 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรัตน์ บัวหิรัญ  อายุ 64  ปี  ประเภท เครื่องดิน 2.นายเนติพงศ์  ไล่สาม ประเภท เครื่องอื่นๆ (งานหัตถกรรมลูกปัดโนราห์) 3.นางกาญจนา สุวรรณมาลี  อายุ 58 ปี ประเภทเครื่องดิน (เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล) 4. นางสาวจุฑาทิพ   ไชยสุระ  อายุ 52 ปี ประเภท เครื่องทอ(ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ) 5.นายธวัชชัย ชูจิต  อายุ 40 ปี ประเภทเครื่องหนัง (แกะหนังตะลุง) 6. นางบัวหอม มูลคำ อายุ 68 ปีประเภท  ผ้าและสิ่งทอ ประเภท เครื่องนอนไทลื้อโบราณ  7.นางปิโยรส บัวเหลือง อายุ 57 ปี ประเภทเครื่องทอ (ปักผ้าไทยโบราณ) 8.นายพงศ์พันธุ์   ไชยนิล อายุ 47 ปี ประเภทเครื่องดิน (เครื่องปั้นดินเผามอญ) 9.นางพนิดา สมบูรณ์ อายุ 65 ปี ประเภท เครื่องประดับลงยาราชาวดี 10.นายรัชพล  เต๋จ๊ะยา อายุ 37 ปี ประเภทเครื่องอื่นๆ (งานช่างกระจกเกรียบอย่างโบราณ) 11. นางสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ) อายุ 79 ปี ประเภทเครื่องทอ (การทอผ้ายกดอก) 12.นางอินศรี  กรรณิกา อายุ 70 ปี ประเภทเครื่องทอ (ผ้าซิ่นตีนจก)  และ13.รองศาสตราจารย์ วาสนา  สายมา  อายุ 61 ปี ประเภทเครื่องจักสาน

“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ 1.นางภัศน์พร บัวคลี่ตระกูล อายุ 48 ปี ประเภทเครื่องหนัง (กลอง) 2.นางสาวรุจิรา แท่นมาก อายุ 40 ปี ประเภทผ้าทอนาหมื่นศรี 3.นางสาวจงกลณี สุวรรณพรรค อายุ 59 ปี ประเภทเครื่องทอ (ผ้าทอเกาะยอ) 4. นางสาวนฤมล ธิจิตตัง อายุ 35 ปี ประเภท เครื่องเคลือบเวียงกาหลง 5.นายเกียรติยุธ คมขำ อายุ 44 ปี ประเภท กริชโบราณ 6. นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ อายุ 56 ปี ประเภทเครื่องลงยาสีร้อน 7.นายกุณฑฬ  โสวาปี อายุ 55 ปี ประเภทแกะสลักหิน 8.นายจิรเมธ จันทโชติ  อายุ 27 ปี ประเภทเครื่องจักสาน (ตาลปัตรพัดสาน และชุดครอบผ้าไตร ) 9.นพดล  ไทรวิมาน อายุ 33 ปี ประเภทเครื่องดนตรีไทย (ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย) และ10.นายสุวัฒน์ วรรนขันต์ อายุ 46 ปี ประเภทจ้องแดง

ทั้งนี้ SACIT ขอทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราว “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ที่ได้รับการเชิดชูทั้ง 25 ท่านให้เป็นที่รู้จัก รับรู้ต่อสาธารณะชนในวงกว้าง เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้เกิดการนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด ผสมผสานผ่านการพัฒนาและสร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไป.

X