APEC ACTWG ครั้งที่ 35 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts’ Working…

Home / PR NEWS / ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ACTWG ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค (APEC Anti-Corruption and Transparency Experts’ Working Group: ACTWG) ครั้งที่ 35 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือเอเปค จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคี การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือทางสังคมและมิติอื่น ๆ ปัจจุบันมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจและในปี 2565 นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชุมคณะทำงาน ACTWG ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือเกี่ยวกับแนวโน้มหรือสถานการณ์การทุจริตที่กำลังเป็นประเด็นหรืออยู่ในความสนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ผลลัพธ์ของการประชุมจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อยอดหรือปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตภายในเขตเศรษฐกิจของตน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACTWG ครั้งที่ 34 ขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในการประชุม ACTWG ครั้งที่ 35 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีวาระหลักสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วคือการพิจารณารับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ (Multi-year Strategic Plan) ระยะ 4 ปี (2566 – 2569) ที่จัดทำโดยประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบทิศทางความร่วมมือระหว่างกันของคณะทำงาน ACTWG ในอีก 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ แต่ละเขตเศรษฐกิจรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) โครงการหรือแผนงานที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการริเริ่ม การหารือเกี่ยวกับการยกระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (deliverables) และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้เสนอโครงการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผ่านกระบวนการรับรองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปคทั้งสองโครงการ โครงการแรกเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ในหัวข้อ “นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการต่อต้านการทุจริต (Workshop on Technology for Transparency: Digital Disruption to Corruption)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมจาก 17 เขตเศรษฐกิจ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศรวม 155 ราย โครงการที่สองเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสื่อในการต่อต้านการทุจริต (Panel Discussion on Empowering the Media’s Inclusion in the Fight against Corruption)” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับผู้เข้าร่วมในไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกลสำหรับเขตเศรษฐกิจอื่น มีผู้เข้าร่วมจาก 17 เขตเศรษฐกิจเอเปค รวม 110 ราย

สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่า การเป็นเจ้าภาพการประชุมในกรอบเอเปคปีนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการสร้างความโปร่งใสและบรรยากาศการค้าการลงทุนที่ดีขึ้นและเอื้อต่อการทำธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

X