กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ช่วยเหลือชุมชน

พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กทม.

เพื่อมุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน – กลุ่มเปราะบาง วันนี้ 3 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่…

Home / PR NEWS / พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กทม.

เพื่อมุ่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชน – กลุ่มเปราะบาง

วันนี้ 3 ส.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ สตรีและครอบครัว เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และผู้ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ในรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่กับส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางจินตนา กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในการเข้าหาประชาชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ วันนี้ กระทรวง พม. มาเพื่อรับฟัง รับรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีนโยบายเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน ให้ครบ 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง กระทรวง พม. มุ่งหวังให้ทุกชุมชน เกิดการพัฒนา พึ่งพา เกื้อกูลกัน ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นางจินตนา ยังกล่าวต่ออีกว่า รมว.พม. เน้นย้ำเสมอ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน” “คุณจะกำลังลำบากหรือไหม” เราจะไปหาคุณให้ถึงที่ ซึ่งเราทำตามที่พูด และในวันนี้เป็นการทำความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับกระทรวง พม. ในการให้ชุมชนทำหน้าที่บริหารจัดการตนเอง โดยมี กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการดูแลทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม และผ่านรูปแบบการฝึกอาชีพเสริม การฝึกทักษะใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการหารายได้เสริม ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th