Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

วันนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ…

Home / PR NEWS / ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

วันนี้ (วันที่ 1 สิงหาคม 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey ผ่านทาง YouTube และ Facebook : ITAS NACC รวมถึง Facebook : สำนักงาน ป.ป.ช.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การแถลงข่าวประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ Ms.Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เข้ามาร่วมกันจุดประกายแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรรมการ ป.ป.ช.

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับและควบคุมคุณภาพการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แถลงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ที่ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนาธรรมภิบาลและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้เริ่มต้นกระบวนการการประเมินฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ แล้วในปัจจุบัน ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยังคงเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินก็สามารถดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานและดำเนินการตามกระบวนการประเมินฯ ได้เป็นอย่างดี จนสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทุกขั้นตอน โดยในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน และมีบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินฯ รวมแล้วทั้งสิ้น 1,300,132 คน แบ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 828,413 คนและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐจำนวน 417,719 คน

          ผลการประเมิน ITA 2565 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 87.57 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 6.32 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ผลปรากฏว่ามีหน่วยงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย 5,855 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 70.52 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐที่บรรลุเป้าหมายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จนมีหน่วยงานที่มีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย “เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1,709 หน่วยงาน”

สำหรับผลการประเมินฯ รายกลุ่มหน่วยงานพบว่า กลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 คะแนน ส่วนกลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.04 คะแนน โดยหน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงที่สุดจำแนกรายกลุ่มหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้

 • กลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในรัฐสภา ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • กลุ่มส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ กรมการปกครอง
 • กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กลุ่มองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • กลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • กลุ่มกองทุน ได้แก่ กองทุนยุติธรรม
 • กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • กลุ่มราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง
 • กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 • กลุ่มเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลจังหาร
 • กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (จังหวัดสระแก้ว)

เมื่อพิจารณาผลการประเมินฯ รายพื้นที่จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด พบว่ามี 27 จังหวัดที่มีหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัดได้ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีจังหวัดที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด มีค่าคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกแห่ง 100% เต็ม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA 2565 ในปีนี้กับผลการประเมิน ITA เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพิ่มขึ้นจาก 15 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัดในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้บรรลุค่าเป้าหมายอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม และแม้ว่าจะมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในการประเมินปีต่อ ๆ ไป จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มาสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างอิสระและสามารถเข้ามาติดต่อรับบริการได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ก็ตาม แต่เชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพร้อมที่จะผลักดันให้ภาครัฐไทยมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

          ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและเข้าดูรายละเอียดผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS รวมถึงสามารถรับชมงานประกาศผลการประเมิน ITA DAY 2022 ย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel: ITAS NACC และ Facebook: ITAS NACC สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง LINE Official Account: @ITAS หรือ Facebook: ITAS NACC

X