SME SME ACCESS ธุรกิจยุคใหม่ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สสว.

สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร…

Home / PR NEWS / สสว. รุกพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างระบบให้บริการ SME ACCESS ช่วย SME ทำธุรกิจยุคใหม่

สสว. เดินหน้าพัฒนาระบบ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อ SME เต็มรูปแบบ เน้นปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่าง ๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยเริ่มจากการต่อยอดการบูรณาการงบประมาณการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลการส่งเสริมของรัฐบาลให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน SMECONNEXT สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ สสว. และการเป็นชุมชน (Community) ของผู้ประกอบการ SME ที่เคยใช้บริการของ สสว.

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลออนไลน์ของ สสว. ได้รับกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ smeone ที่มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 9,287 ราย ในปี 2561 เพิ่มเป็น 332,741 ราย ในปี 2563 และมีจำนวน 580,185 ราย ในปี 2564 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากความจำเป็นของเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สสว. จึงพัฒนา “ระบบให้บริการ SME ACCESS” ที่เป็นการบูรณาการส่วนงานที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบดิจิทัลของ สสว. ทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ SME และจะเป็น Infrastructure ของระบบการส่งเสริม SME ของประเทศที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ SME ONE (Web Portal) SME Academy 365 (ระบบการเรียนรู้ออนไลน์) SME Coach (ระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหรือที่สามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการ MSME) และ แอปพลิเคชัน SME Connext
นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบในการให้บริการของภาครัฐ สสว. ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการ MSME ในด้านต่างๆ สู่รูปแบบ e-Service เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ การให้บริการในรูปแบบ e-Service หรือ “ระบบให้บริการ SME ACESSS”

“วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำหรับพี่น้องผู้ประกอบการ SME ทั่วโลก เนื่องจากสหประชาชาติได้ยกให้วันที่ 27 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน MSME DAY (Micro Small and Medium-sized Enterprises Day) เพื่อเป็นการให้การยอมรับถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ MSME ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนผู้ประกอบการเป็น MSME และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจ้างงานทั้งโลก และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 50 ของ GDP โลกอีกด้วย” นายวีระพงศ์ ระบุ
“สสว. จึงใช้วันนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการทำงานเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ของไทย โดยการปรับรูปแบบการทำงานและการให้บริการแก่พี่น้อง MSME ในแบบที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ระบบ SME ACCESS เป็นเพียงหนึ่งในงานที่ สสว. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME ไทย ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นรากฐาน สร้างความเข็มแข็ง และพร้อมปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในอนาคต รัฐบาลจะดำเนินงานในการพัฒนาการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการ MSME ต่อไป” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด
โดยงานดังกล่าวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ นายภาคภูมิ สุวรรณเตมีย์ กูรูในวงการด้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านเจริญพุงโภชนา ร่วมเสวนากับ นายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบอกเล่าโอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมือ SME ACCESS แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น นั่นเอง