OSH Avenue International Conference 2022 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท.

สสปท. จัดงาน OSH Avenue International Conference 2022

ตอบโจทย์ความปลอดภัยการทำงานในยุค Next Normal สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “OSH Avenue International Conference…

Home / PR NEWS / สสปท. จัดงาน OSH Avenue International Conference 2022

ตอบโจทย์ความปลอดภัยการทำงานในยุค Next Normal

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “OSH Avenue International Conference 2022 (OAIC) ภายใต้แนวคิด “มองการณ์ไกล ความปลอดภัยในการทำงาน” ดึงนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา คนวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในโลกดิจิทัล

นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย ‘OSH Avenue International Conference’ ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า หากพูดถึงเรื่อง “ความปลอดภัย” ในวันนี้ ไม่ว่าจะในบริบทของการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal เราตระหนักถึงความสำคัญได้ทันที เพราะเรามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องความความปลอดภัยมาจากบทเรียนของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งงานนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของงานด้านความปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างกระบวนการรับรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ และรองรับเศรษฐกิจใหม่

“ทั้งนี้ สสปท. จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรการ Safety & Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการไทยมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” นายสุทธิ กล่าว

นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่า “สสปท. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนในสังคม ทั้งในแง่วิชาการและการให้บริการที่หลากหลาย โดยงาน OAIC ถือเป็นมิติใหม่ในการสัมมนาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อในการขยายเครือข่ายด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีพื้นที่เพื่อเปิดรับองค์ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ รองรับทุกภาษาสากล ไม่ยึดติดในแบบแผนวิชาการอย่างเดียว เป็นชุมชนความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างเท่าเทียม และจะกลายเป็นคลังข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน”

ผู้ที่สนใจด้านความปลอดภัยสามารถดูกิจกรรมและคอนเทนต์ด้านความปลอดภัยย้อนหลังได้ที่ www.oaicth.com

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา :
1.นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน
2.นายกฤษฎา ชัยกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอำนวยการงานสัมมนา
3.นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน
4.นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสปท.
5.นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท.

เกี่ยวกับ สสปท.
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน การศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

X