คณะมัณฑนศิลป นักศึกษาปริญญาโท ม.ศิลปากร สาขาออกแบบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ใครจะเป็น 10 คนที่ได้มาเรียนกับวิชาที่น่าสนใจ Re-Think Design / Digital Technology and Design / Cross Cultural Capital Design…

Home / PR NEWS / มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสาขาการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ใครจะเป็น 10 คนที่ได้มาเรียนกับวิชาที่น่าสนใจ Re-Think Design / Digital Technology and Design / Cross Cultural Capital Design

คณะมัณฑนศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (Master of Fine Arts Program in Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการตั้งประเด็นคำถาม เพื่อท้าทายทฤษฎีการออกแบบสู่แนวทางและองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นกลุ่มวิชาด้านการออกแบบดิจิทัลเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบข้ามทุนทางวัฒนธรรม และสร้างผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่ยังมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตสาขาการออกแบบ ที่มีความสามารถด้านการวิจัยการออกแบบ สามารถแสดงกระบวนการวิเคราะห์อันสะท้อนถึงการใช้ความคิดใหม่ ค้นคว้าหาความรู้ หรือเทคนิคอย่างมีอิสระที่สัมพันธ์กับสังคมร่วมสมัย ความตระหนักถึงวิกฤติการณ์ปัจจุบัน ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของบริบทธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ อาทิ

• แนวคิดกลับในการออกแบบ (Re-Think Design) เพื่อฝึกฝนด้านการค้นคว้าประเด็นความคิดในงานออกแบบด้วยแนวคิดย้อนกลับ วิเคราะห์ตั้งคำถามใหม่ที่ท้าทายเพื่อหาโอกาสในการออกแบบ และทดลองกระบวนการบนฐานของปัญหาสู่โครงการเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์และประเมินคุณค่าผลงาน
• ดิจิทัลเทคโนโลยีและการออกแบบ (Digital Technology and Design) การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ การแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือทางดิจิทัล ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการผลิตที่เน้นผลลัพธ์จากกรณีศึกษาการทดลองและการศึกษานอกสถานที่
• การออกแบบข้ามทุนทางวัฒนธรรม (Cross Cultural Capital Design) แนวคิด วิเคราะห์ มรดกทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้นทุนในการออกแบบนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2565 (รับจำนวน 10 คน) สอบคัดเลือกวันที่ 2 ก.ค. 65 โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งออกเป็น

• นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท (จำนวน 4 ภาคฯ รวมระยะเวลา 2 ปี)
• นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท (จำนวน 4 ภาคฯ รวมระยะเวลา 2 ปี)

รายละเอียดสาขาวิชาและสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2565 และสมัครได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/folders/1DS3CV-9lhw8cWPfhhqd3Eh4Lnnqn4YHR?usp=sharing

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว โทรศัพท์: 081-269-2697 อีเมล์ : chaetnalao_a@su.ac.th และ นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว โทรศัพท์ 02-221-5874 อีเมล์ : kankanit_m@hotmail.com

X