กปน. พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพงานประปา

กปน. พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำไปทดลองใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปาที่ดียิ่งขึ้น

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์…

Home / PR NEWS / กปน. พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำไปทดลองใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปาที่ดียิ่งขึ้น

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับต่อยอดสู่การพัฒนางานด้านบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และต่อมาในปี 2561 กปน. ได้ดำเนินโครงการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้งาน โดยคัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นผลิตชิ้นงานเพิ่ม แล้วส่งมอบให้หน่วยงานที่สนใจนำไปใช้งานจริง โดยในปี 2564 กปน. ได้คัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง 5 ผลงาน ได้แก่

“วารีกุญชร V2” หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ ใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ เช่น ค่าความขุ่น ค่าความนำไฟฟ้า แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

“Camera Intelligent Alert (CIA)” กล้องอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี Deep Learning มาตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อหรือบำรุงรักษาประปา ช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้การก่อสร้างมีความถูกต้องรัดกุมตามมาตรฐานที่กำหนด

“Spray On” ชุดทำความสะอาดอุปกรณ์แบบพกพา ซึ่งประกอบด้วยถุงมือ หน้ากากกันสารเคมี สเปรย์พ่นคลอรีน ฯลฯ บรรจุอยู่ในกระเป๋าขนาดกะทัดรัดพกพาง่าย หยิบใช้สะดวก ช่วยควบคุมความสะอาดในการตัดบรรจบหรือซ่อมท่อประปา ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP)

“MWA on Your Mind” แฮนด์บุ๊กสำหรับแจกจ่ายให้ผู้มาใช้บริการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานประปา เช่น อัตราค่าน้ำประปา การขอติดตั้งประปาใหม่ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะสม ฯลฯ ช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

“Smart Pressure Gauge Plus” อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำแบบพกพา ช่วยอำนวยความสะดวกในตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสีย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโครงการประกวดนวัตกรรม สู่การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริง แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านวิชาการของ กปน. ซึ่งหลังจากการทดลองใช้งานจริงแล้ว จะมีการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งองค์กรและประชาชน ตรงตามวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา