QR Code การประปานครหลวง จ่ายค่าน้ำ

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ…

Home / PR NEWS / จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของลูกค้า ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

• ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ รอบบิลปกติผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ธนาคารต่างและตัวแทนรับชำระเงิน / ตัดบัญชีธนาคาร / ตัดบัญชีบัตรเครดิต และค่าน้ำเกินกำหนดผ่านทาง แอปฯ MWA onMobile / Krungthai NEXT / เป๋าตัง / ttb touch / BluePay / ShopeePay และเคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 บิ๊กซี โลตัส CenPay เป็นต้น (กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 30 กันยายน 2564)

• บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Receipt & e-Tax invoice (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่

• ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง