เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรให้แก่สถานสงเคราะห์นำร่อง…

Home / PR NEWS / เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จ.อุดรธานี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรให้แก่สถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี และสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่ง โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข” สร้างประโยชน์โดยตรงให้กับเด็กและเยาวชนในความดูแลของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่ครบทุกด้าน ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ เป็นเด็กกลุ่มเฉพาะที่จะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองเมื่ออายุครบ 18 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยการสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ ให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และดำเนินโครงการนำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่จะสามารถขยายผลออกไปสู่สถานสงเคราะห์อื่น ๆ จนครบ 18 แห่งทั่วประเทศ และดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ตัวเด็ก มีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความครบถ้วนและครอบคลุมในทุกมิติ

นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมดำเนินงานกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำร่องในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จะสิ้นสุดเฟสแรกในเดือนสิงหาคม 2564 และจะขยายผลอีก 13 แห่งในเฟสต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปีพ.ศ. 2564 โดยจัดอบรมวิทยากรของสถานสงเคราะห์ที่เหลืออีก 13 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ผลักดันให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนต่อไป

X