กัญชา ข่าวMono29 สารสกัดน้ำมันกัญชา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมวางโมเดล พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมวางโมเดลพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชา ตั้งต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน หลังรัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชา เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ.ระบุถึงความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพกลุ่มกัญชาและสมุนไพร ว่า เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

Home / NEWS / กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมวางโมเดล พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชา

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมวางโมเดลพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกัญชา ตั้งต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน หลังรัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชา เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ กสอ.ระบุถึงความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพกลุ่มกัญชาและสมุนไพร ว่า เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. / สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชา นำไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

รวมทั้งวางโมเดลการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ให้ได้รับผลประโยชน์โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ

ขณะเดียวกัน ให้คณะทำงานวางหลักเกณฑ์เพื่อพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เพื่อรองรับการนำกัญชาไปใช้อย่างถูกวิธี ซึ่ง กสอ.ได้หารือกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ เบโด้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเบโด้ จะเป็นหน่วยงานคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสม มาให้เกษตรกรเพาะปลูก

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกลางน้ำ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะไปศึกษาเรื่องการอนุญาตปลูกในโรงเรือนแบบปิด และเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษางานวิจัย ใช้ห้องทดลองแปรรูปสกัดน้ำมัน สารต่างๆให้ได้คุณภาพร่วมกัน

สำหรับกระบวนการปลายน้ำ กสอ.จะร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำสารสกัดน้ำมันกัญชา หรือสารอื่นๆของกัญชาไปใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ต่อไป

ซึ่งเชื่อว่า หากทำทุกขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ กัญชาจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้

ด้าน นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ระบุว่า อยู่ระหว่างศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. กัญชาของต่างประเทศว่า ใช้มาตรฐานอะไรบ้าง เช่น การควบคุมสารต่างๆ ควบคุมสิ่งปนเปื้อน เพื่อรองรับ การทำ มอก.กัญชาของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

X