PM 2.5 ฝุ่นละออง

กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

Home / NEWS / กรุงเทพฯ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
  • ข้อแนะนำด้านสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
  • ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

วันนี้ (16 ธ.ค.63 ) ทัศนียภาพ ของกรุงเทพมหานคร มองจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในช่วงเช้า จะเห็นหมอกบาง ๆ ร่วมกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ซึ่งมีปริมาณลดลงจากเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ข้อมูลรายชั่วโมงจากเว็บไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. แจ้งว่า

จากผลการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณ ริมถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพฯ  พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับข้อแนะนำด้านสุขภาพประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น   

กลุ่มเสี่ยง: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

X