ประเสริฐ ณ นคร ประเสริฐ ณ นคร เสียชีวิต ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ราชบัณฑิตยสถาน

‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 100 ปี

‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 100 ปี  วันที่ 7 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์…

Home / NEWS / ‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 100 ปี

‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 100 ปี 

วันที่ 7 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2531 รวมถึงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต ใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ แว่ว เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 100 ปี

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร เกิดในวันวสันตวิษุวัต ของปี ค.ศ. 1919 ตรงกับวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2461 เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงวิชาการว่า เป็นปรมาจารย์ในด้านไทยศึกษาที่มีความรอบรู้ในลักษณะสหวิทยาการ

ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ ประวัติศาสตร์ไทย ปฏิทินไทย ภาษาไทย จารึก ศิลปวรรณคดี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักวิชาการที่ให้ความสำคัญกับการขยายขอบเขตของไทยศึกษา ไปสู่ไทศึกษาหรือการศึกษาเรื่องของชนเผ่าไทอื่น ๆ นอกประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการของท่านมีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ถิ่นเดิมและตระกูลภาษาไท การสืบค้นภาษาไทในเมืองจีน แนวการปริวรรตอักษรพื้นเมืองล้านนา ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง

ความสำคัญของวรรณคดีท้องถิ่น หลักการสอบค้นเมืองสมัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ล้านนาจารึก ความเห็นเรื่องจารึกพ่อขุนรามคำแหง เรื่องเกี่ยวกับ ศิลาจารึกสุโขทัย และศักราชในจารึกสมัยสุโขทัย เป็นต้น

โดยผลงานเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง และใช้อ้างอิงในวงวิชาการเสมอมา นักวิชาการหลายสาขาอ้างอิงแนวคิดหรือข้อเสนอของท่าน เพียงใช้อักษรย่อว่า ป.ณ.

 


ขอบคุณภาพจาก สำนักจารึกศึกษา : เสวนาจารึกและเอกสารโบราณ

X