คุณพลอยไพลิน คุณสิริกิติยา ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แด่ ‘คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา’

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แด่ ‘คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา’ วันนี้ (7 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง ประกาศ…

Home / NEWS / ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แด่ ‘คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา’

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ แด่ ‘คุณพลอยไพลิน-คุณสิริกิติยา’

วันนี้ (7 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

๑. คุณพลอยไพลิน เจนเซน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒

๒. คุณสิริกิติยา เจนเซน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

X