กัญชาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชา ‘กัญชาศาสตร์’ แห่งแรกในไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก โดยมีเนื้อหาหลัก 4 วิชา คือ ประวัติความเป็นมาของกัญชา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นนำความรู้ไปใช้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ นักศึกษาที่จบวิชานี้ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่…

Home / NEWS / มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชา ‘กัญชาศาสตร์’ แห่งแรกในไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก โดยมีเนื้อหาหลัก 4 วิชา คือ ประวัติความเป็นมาของกัญชา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นนำความรู้ไปใช้ทางการแพทย์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จบวิชานี้ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และทำงานในฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรด้านนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะรับนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต-สายศิลป์และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษามีสิทธิรับทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี

 

ขอบคุณข้อมูล MONO 29