จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พืชมงคล

ประมวลภาพพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562

รวมภาพบรรยากาศ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ภาพบรรยากาศงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 โดย ผู้ทำหน้าที่ เป็นพระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง…

Home / NEWS / ประมวลภาพพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562
รวมภาพบรรยากาศ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 โดย ผู้ทำหน้าที่ เป็นพระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทพีคู่หาบทอง ได้แก่

  1. น.ส.กันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. น.ส. ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร

เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่

  1. น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
  2. น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร

พระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และ พระโคพูล

X