การเลือกตั้งระบบจัดสรรปันส่วนผสม ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เลือกตั้ง เลือกตั้ง62 ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ไขข้อสงสัย! การคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์

คัดลอก URL แล้ว

การเลือกตั้งระบบจัดสรรปันส่วนผสม

ขณะนี้ตัวเลขเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ออกมาให้เราได้เห็น ส่งผลให้เรายังไม่สามารถทราบได้ว่า พรรคการเมืองพรรคใดจะได้ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์ไปกี่ที่นั่ง แม้จะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน

แต่ก็มีสื่อหลายสำนักคาดการเกี่ยวกับจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคน่าจะได้ไปมานำเสนอให้เราได้เห็นกันบ้าง และมีผู้คนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่า เหตุใดพรรคการเมืองพรรคใหญ่อย่าง พรรคเพื่อไทยถึงไม่ได้ปาร์ตีลิสต์เลย เรามาดูกันว่า ระบบการคิดหรือการสรรหาสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกี่ประเภท ประเภทละกี่คน

รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้การเลือกตั้งแบบใหม่ใช้ระบบที่เรียกว่า ‘ระบบจัดสรรปันส่วนผสม’ (Mixed Member Apportionment System: MMA) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน รวม 500 คน

I.

ส.ส. แบบแบ่งเขต

ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศออกเป็น 350 เขต ในแต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด (Vote No) จะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. สำหรับกรณีไม่มีใครได้คะแนนมากกว่าคะแนน Vote No ให้จัดเลือกตั้งในเขตนั้นใหม่ ส่วนกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จับสลากต่อหน้า กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง

*ทั้งนี้ มิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครฯ เดิมแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยผู้สมัครฯ เดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครฯ ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น

II

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์ (party list)

จำนวน  มีจำนวน 150 คน เป็นบัญชีเดียวกันทั้งประเทศ โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี ซึ่งรายชื่อไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ส่งให้กรรมการการเลือกตั้ง ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยหนึ่งคะแนนที่เราเลือกผู้สมัครในเขตของตัวเอง จะถูกนับเป็นหนึ่งคะแนนในการคิดที่นั่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้กับพรรคการเมืองที่ผู้สมัครคนนั้นๆ สังกัดอยู่

การคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์ (party list)

(1) นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหารด้วย 500 (ซึ่งเป็นจำนวนทั้งหมดของ ส.ส.ทั้งสภา)

(2) นำผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศ ของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับจากการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตทุกเขต จำนวนที่ได้รับจะเป็นจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองจะมีได้

(3) นำจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองจะมีได้ ลบด้วยจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ ผลลัพธ์คือจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ

(4) ถ้าพรรคการเมืองใดได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต เท่ากับหรือสูงกว่าจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะมีได้ ให้พรรคนั้นมี ส.ส.ตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

และให้นำจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะมีได้ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดมี ส.ส.เกินจำนวนที่จะมีได้

ตัวอย่างการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตีลิสต์)

– ขั้นตอนที่ 1 หลังจากเราได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไปแล้ว หีบจะถูกปิดและเปลี่ยนเป็นการนับคะแนน จากนั้นจะประกาศชื่อผู้ชนะ ส.ส.ในแต่ละเขต (เรียกว่า ส.ส.เขต)

– ขั้นตอนที่ 2 เอาคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หารด้วย ส.ส.ทั้งสภาฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 500 คน จะได้ผลคะแนนโดยประมาณต่อ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน

ยกตัวอย่างเช่น จำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของทุกพรรคการเมือง หรือบัตรดีมีจำนวน 40,000,000 เสียง นำ 40,000,000 ÷ 500 = 80,000 และ 80,000 นี้ หมายถึง ส.ส. ในพรรคนั้นๆ จะต้องมีฐานเสียง 80,000 เสียง ถึงจะมีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของ ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์

– ขั้นตอน 3 เอา 80,000 มาหารกับคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้มา เพื่อคิดโควต้าว่า ส.ส. แต่ละพรรคจะได้ที่นั่งในสภาฯ กี่ที่นั่งเช่นพรรค ก ได้คะแนนรวมทั่วประเทศ 20,000,000 เมื่อหาร 80,000 จะได้ 250 ที่นั่ง (หรือที่เขาเรียกกันว่า ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงมี) ฉะนั้นพรรค ก จะได้โควตา ในสภาฯ 250 ที่นั่ง

– ขั้นตอน 4 กรณีที่พรรคการเมืองมี ส.ส.เขต ต้องเอาโควตา 250 ที่นั่ง ลบจำนวน ส.ส.เขต ที่พรรค ก ชนะมา เช่น พรรค ก มี ส.ส.เขต 100 คน ก็นำ 250 – 100  = 150

ดังนั้น พรรค ก จะเหลือ จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (party list) อยู่ที่ 150 ที่นั่ง และกรณีพรรคที่ไม่ชนะ ส.ส.เขตเลย ก็จะได้จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อตามจริงจาก ส.ส.พึงมี

  • แต่ละพรรคจะมีการยื่น ส.ส. บัญชีรายชื่อกันอยู่แล้ว โดยมีการเรียงลำดับ ซึ่งจากกรณีตัวอย่างของพรรค ก บัญชีรายชื่อ 150 คนแรกของพรรค จะมีสิทธิ์ได้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์

* ทั้งนี้ แม้พรรคเมืองที่เป็นพรรคใหญ่ๆ พรรคที่มีมานาน อาจจะไม่ได้จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตีลิสต์ก็ได้ หากโควตาของพรรคหมดไปตั้งแต่ ส.ส.เขต

ยกตัวอย่างเช่น พรรคขนาดใหญ่ พรรค ข มี ส.ส.เขตที่ชนะจำนวน 180 คน หรือมี ส.ส. เขต 180 คน คะแนน ส.ส. รวมทั้งประเทศของพรรค ข ได้มากถึง 12,500,000 คะแนน หาร 80,000 = 156 คน  156 คนนี้เป็นโควตา ส.ส. พึงจะมีของพรรค ข  

เมื่อนำ ส.ส. พึงจะมี (156 คน) ลบด้วย ส.ส. เขต (180 คน) = – 24 และนี่หมายความว่าพรรค ข นี้จะไม่ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียว และได้ที่นั่งเพียง ส.ส.เขตเท่านั้น

นอกจากนี้ กรณีของพรรค ข นั้น พรรคไม่ได้รับสิทธิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ แต่ในส่วนของโควตาที่เกินมา ตามสูตรจะนำจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวน ส.ส.ที่พรรคการเมืองนั้นจะมีได้ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดมี ส.ส.เกินจำนวนที่จะมีได้

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก iLaw


แท็ก: NEWS , , , , , ,
WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

เมียนมา เปิดคูหาแล้ว เลือกตั้งทั่วไป 2020

เมียนมา เปิดคูหาแล้ว เลือกตั้งทั่วไป 2020

เมียนมา จัดการเลือกตั้งทั่วไป ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โดยชาวเมียนมาออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าตรู่ และเป็นไปอย่างคึกคัก

ปาหัวใจใส่รัวๆ สุนทรพจน์เรียกร้อง สิทธิสตรี ของมิเชล วิลเลียมส์

ปาหัวใจใส่รัวๆ สุนทรพจน์เรียกร้อง สิทธิสตรี ของมิเชล วิลเลียมส์

เปิดประเดิมต้นปี 2020 มาอย่าง “โลกร้อน” และ “ร้อนกันไปทั้งโลก” ทั้งจากเหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลีย และ จากสถานการณ์สหรัฐอเมริกาถล่มสงครามกับอิหร่าน ภายการนำของประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งผลระส่ำระสายต่อทั้งเศรษฐกิจและการเมืองประชาคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนแม้กระทั่งวงการมายาในฮอลลีวูดเองก็ยังมีประเด็นเหล่านี้ในงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ 2020 จากสุนทรพจน์ของ…

พรรคที่จะล้อม! กับ ไลฟ์สไตล์ 5 สาว โปรไฟล์ดี นักการเมือง เลือดใหม่ไฟแรง

พรรคที่จะล้อม! กับ ไลฟ์สไตล์ 5 สาว โปรไฟล์ดี นักการเมือง เลือดใหม่ไฟแรง

เปิดประวัติกาล การเมืองหน้าใหม่ ในปี เลือกตั้ง 2562 นี้ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมต่อสังคมมากขึ้น โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นทายาทนักการเมืองเสมอไป กลยุทธ์ที่หลายต่อหลายพรรคต่างใช้เปิดตัวกลุ่ม นักการเมืองหญิง หน้าใหม่ ไฟแรง ออกมาแสดงศักยภาพ ความสามารถ…

มาแน่!! กระเป๋าสุดชิคทำจากป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2019

มาแน่!! กระเป๋าสุดชิคทำจากป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2019

เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดไปแล้วแต่ป้ายหาเสียงยังคงอยู่และกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาลแต่ยังดีที่มีคนไทยหัวใสใช้พวกมันมาใช้ทำเป็นกระเป๋าโดยใช้ชื่อว่า WHY NOT Signature Tote Bag ซึ่งประกาศจุดยืนชัดเจนในการใช้ป้ายไวนิลหาเสียงในปี 2019 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งประเทศไทยมาตัดเป็นกระเป๋าให้ประชากรไทยได้ใช้กันถ้วนหน้า  แน่นอนว่าต้องมีการแก่งแย่งตบตีกับซาเล้งอย่างดุเดือดเลือดพล่านจึงทำให้ประเป๋าคอลเลคชั่นนี้กลายเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอย่างช่วยไม่ได้ แถมการตัดเย็บและดีไซน์ก็ไม่ได้ไก่กาเพราะมีระดมความคิดมาอย่างดี สนนราคาอยู่ที่ใบละ 1,290 บาทเท่านั้น ใครสนใจตามจกกันได้ที่…

บิ๊ก เฉลิมพล มือวาดภาพประกอบเสียดสีการเมืองแบบคันๆ มันส์ๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อมกระหึ่มโซเชียล

บิ๊ก เฉลิมพล มือวาดภาพประกอบเสียดสีการเมืองแบบคันๆ มันส์ๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อมกระหึ่มโซเชียล

เข้มข้น เฉียบคมฉาบด้วยอารมณ์ขัน คือนิยามผลงานของ บิ๊ก เฉลิมพล จั่นระยับ นักวาดภาพประกอบสไตล์ชัดเจนที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างสู่โลกโซเชียล จากเฟซบุ๊คเพจ The Art District86 ซึ่งแน่นอนว่าได้ถูกแชร์กระหึ่มโลกโซเชียลโดยที่เขานั้นยังคงสร้างงานเพื่อขยี้ความเชื่อของตัวเองและสิ่งที่อยากบอกกับสังคมอย่างต่อเนื่อง งานชุด The Amazing…

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105…

นายกฯ ชี้เป็นสิทธิพรรคร่วมส่งผู้สมัครแข่งกันเอง

นายกฯ ชี้เป็นสิทธิพรรคร่วมส่งผู้สมัครแข่งกันเอง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่า เป็นสิทธิของพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งตามกติกา ส่วนใครจะได้ไม่ได้ถือเป็นการติดสินใจของประชาชน ส่วนการเลือกตั้งซ่อมในหลายพื้นที่ ที่อาจส่งผลต่อคะแนนเสียงของรัฐบาล เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหากเลือกตั้งแพ้ก็มีผล ขออย่าเพิ่งคาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องของประชาชน นายวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการส่งนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์…

X