ภาคใต้

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ – 5 ธ.ค.

ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีท่วมขังอยู่

Home / NEWS / สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ – 5 ธ.ค.

ในขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้มีด้วยกันทั้งหมด 11 จังหวัด รวม 98 อำเภอ 529 ตำบล 3,633 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 383,669 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 13 ราย ปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง อยู่อีก 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา รวมทั้งหมด 66 อำเภอ 382 ตำบล 2,680 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 321,057 ครัวเรือน

ภาพรวมในหลาย ๆ จังหวัดนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อย ๆ หลังจากที่ปริมาณฝนเริ่มลดลง จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อน แต่ยังคงมีสภาวะน้ำท่วมขังแช่อยู่ในพื้นที่

สุราษฎร์ธานี

มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอวิภาวดี อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี อำเภอพุนพิน อำเภอเวียงสระ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอพระแสง รวม 109 ตำบล 850 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,128 ครัวเรือน

สถานการณ์ในแม่น้ำตาปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในเขตพื้นที่ อ.พระแสง อ.เคียนชา ส่วนบริเวณอ.พุนพิน แนวโน้มลดลง ซึ่งทางกรมควบคุมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่า ภาพรวมในพท.มีแนวโน้มลดลง

นครศรีธรรมราช

น้ำท่วมขังในพื้นที่ 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวด อำเภอปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอหัวไทร อำเภอสิชล อำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอบางขัน อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอพรหมคีรี อำเภอถ้ำพรรณา อำเภอช้างกลาง และอำเภอพระพรหม รวม 145 ตำบล 1,049 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน

ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทั้งในคลองท่าดี ตั้งแต่บริเวณ อ.ลานสกา อ.เมือง ส่วนระดับน้ำใันแม่น้ำตาปี ที่อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

พัทลุง

น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าบอน อำเภอควนขนุน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน และอำเภอบางแก้ว รวม 33 ตำบล 244 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,284 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

สงขลา

น้ำท่วมขังในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอคลองหอยโข่ง รวม 70 ตำบล 435 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 56,873 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

ตรัง

น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ และอำเภอกันตัง รวม 23 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,968 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

กระบี่

น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเขาพนม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 54 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่อื่น ๆ สนับสนุนการเผชิญเหตุ โดยระดมกำลังพลและทรัพยากรด้านสาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เรือไฟเบอร์ รถสูบส่งน้ำระยะไกล รถผลิตน้ำดื่ม รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสุขาเคลื่อนที่ รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป