แรงงานต่างด้าว

ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว

ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นจัดระบบการบริหารที่ดี เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว…

Home / NEWS / ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าว

ประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นจัดระบบการบริหารที่ดี เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport) ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2562ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมจำนวน 1,126,952 คน แยกเป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 724,915 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 237,534 คน สัญชาติลาว จำนวน 55,283 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 109,220 คน

โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในไทย มาขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา 3 อันดับ ได้แก่

1) กรณีสงเคราะห์บุตร มีอัตราการใช้บริการมากที่สุด 10,360 คน

2) กรณีเจ็บป่วย 3,717 คน

3) กรณีคลอดบุตร 1,871 คน

สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณีไปแล้ว 37,712,616.53 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

X