ต่างด้าว นายจ้าง แรงงาน

เปิดเหตุผลทำไมนายจ้าง เลือกใช้แรงงานต่างด้าว มากกว่าแรงงานไทย

คัดลอก URL แล้ว

เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความต้องการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันแรงงานไทยมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกทางเลือกที่สามารถมาทดแทนได้

โดยส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ประมง คนรับใช้ กรรมกร หรืออาชีพที่มีความเสี่ยง

ซึ่งอาชีพเหล่านี้จะหาแรงงานไทยทำค่อนข้างยาก หรืออาจจะหาได้แต่ต้องจ่ายค่าแรงสูงและเงื่อนไขการทํางานที่มีมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องหาแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนในตําแหน่งที่แรงงานไทยไม่ทํา จึงทำให้ทุกวันนี้เกิดปัญหาการลักลอบขนย้ายแรงงาน หรือมีการหลบหนีเข้ามาทำงานกันเป็นจำนวนมาก

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้เดินหน้ากวนขันตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย และสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวดำเนินคดีได้กว่า 300 คน อีกทั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม ยังสามารถจับกุมเจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งไปรษณีย์ ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเชื้อสายฮินดู 13 ราย เพื่อนำไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย กรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 พฤษภาคม 2562 กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 1,229 คน เป็นงานเร่ขายสินค้า 701 คน งานขายของหน้าร้าน 501 คน และงานอื่นๆ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย วินมอเตอร์ไซต์ นวดแผนไทย และเสริมสวย จำนวน 27 คน

ซึ่งพบการกระทำผิดและได้ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 378 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด รองลงมาเป็นเวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย จีน 2 คน และอื่นๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการผลักดันส่งกลับแรงงานต่างด้าวแล้ว จำนวน 211 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 1,055,000 บาท

คนต่างด้าวในประเทศไทย

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. คนต่างด้าวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

2. คนต่างด้าวมาตรา 59 ประเภททั่วไป คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. คนต่างด้าวมาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติ(เดิม) คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานการณ์เข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

4. คนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ที่เข้ามาทำงานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต้นทาง

5. คนต่างด้าวมาตรา 62 ประเภทส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) หรือกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ.25 2 2 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝี มือ ผู้ชำนาญการ

6. คนต่างด้าวมาตรา 63 ประเภทชนกลุ่มน้อย คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

7. คนต่างด้าวมาตรา 64 คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย

8. คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) หมายถึง แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในตำแหน่งกรรมกร หรือคนรับใช้ในบ้าน ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน รวมถึงแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองได้รับการปรับสถานะเป็นเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับอนุญาตทำงาน

สถิติการทำงานของคนต่างด้าว

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งหมด 3,293,819 คน

 • แรงงานประเภทฝีมือ 163,644 คน
 • ตลอดชีพ 241 คน
 • ชนกลุ่มน้อย 65,480 คน
 • แรงงานประเภททั่วไป 3,064,454 คน

เดือนมกราคม 2562 รวมทั้งหมด 3,288,079 คน

 • แรงงานประเภทฝีมือ 162,906 คน
 • ตลอดชีพ 241 คน
 • ชนกลุ่มน้อย 66,978 คน
 • แรงงานประเภททั่วไป 3,057,954 คน

เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งหมด 3,315,714 คน

 • แรงงานประเภทฝีมือ 161,059 คน
 • ตลอดชีพ 241 คน
 • ชนกลุ่มน้อย 68,613 คน
 • แรงงานประเภททั่วไป 3,085,801 คน

เดือนพฤศจิกายน 2561 รวมทั้งหมด 3,389,746 คน

 • แรงงานประเภทฝีมือ 160,175 คน
 • ตลอดชีพ 241 คน
 • ชนกลุ่มน้อย 68,231 คน
 • แรงงานประเภททั่วไป 3,161,099 คน

เดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งหมด 3,308,891 คน

 • แรงงานประเภทฝีมือ 158,716 คน
 • ตลอดชีพ 241 คน
 • ชนกลุ่มน้อย 66,483 คน
 • แรงงานประเภททั่วไป 3,083,451 คน

ข้อดีข้อเสียการใช้แรงงานต่างด้าว

จากการสอบถามอดีตนายจ้างร้านคาร์แคร์ ให้ข้อมูลว่า ตนเองเคยทำธุรกิจคาร์แคร์และตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายเข้ามาทำงาน โดยยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะผ่านงานหนักมาพอสมควร ข้อดีจึงมีความขยันค่อนข้างสูงและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถแนะนำหรือตำหนิได้หากมีความไม่เข้าใจในงาน รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งเรื่องของเวลาหรือหน้าที่ต่างๆ ซึ่งเขาจะทำงานนอกเหนือจากหน้าที่ของตนเองได้

แรงงานต่างด้าวบางรายจะมีข้อเสียอยู่บ้าง โดยจะเปลี่ยนงานบ่อยและจะออกจากงานแบบกระทันหันไม่บอกกล่าว หรือบางรายที่เจ้าของกิจการเคยพบเจอจะมีปัญหาเรื่องของการขโมยทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้ในข้อเสียของแรงงานต่างด้าวนั้นจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า ซึ่งนายจ้างบางคนก็เจอแรงงานต่างด้าวที่ดีและอยู่ทำงานกันได้ยาวนาน

ขณะที่เจ้าของกิจการอีกรายได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองประกอบกิจการขายหมูปิ้งซึ่งจ้างแรงงานที่เป็นคนไทยมาโดยตลอด ส่วนใหญ่จะเลือกแรงงานไทยที่เป็นคนกรุงเทพฯ และไม่มีครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการลา เนื่องจากตนเองไม่มีลูกจ้างสำรองหากลาแล้วจึงต้องปิดร้านด้วย โดยปัญหาที่พบชัดมากคือเรื่องค่าแรงที่ค่อยข้างสูงซึ่งต่างจากแรงงานต่างด้าวมาก

โดยตนจ้างถึงวันละ 450 บาท ในขณะที่บริเวณร้านค้าใกล้เคียงจ้างแรงงานต่างด้าวเพียงวันละ 300 บาท ทั้งนี้ตนเลือกที่จะจ่ายสูงเนื่องจากต้องการให้เป็นแรงจูงใจในการทำงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาการลักทรัพย์ของลูกจ้าง ต้องยอมรับว่าแรงงานไทยที่ตนเองจ้างบางรายจะรู้มากจึงทำให้เรื่องมากกว่าต่างด้าว อีกทั้งจะไม่ค่อยฟังคำพูดนายจ้าง

มองว่าแรงงานต่างด้าวมีความอดทนใช้แรงได้คุ้มกับค่าจ้าง แต่ปัญหาขณะนี้ส่วนตัวมองว่านายจ้างต้องแบกรับภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การทำพาสปอร์ต อีกทั้งต้องแบกรับความเสี่ยงว่าเมื่อจ่ายไปแล้วเขาจะหนีเราหรือไม่ หลายๆ ครั้งที่เห็นข่าวต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งนายจ้างเองรู้สึกกังวลเรื่องดังกล่าวด้วย

 


อ้างอิงข้อมูล

www.oie.go.th

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ครม. อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 2,500 บ.

ครม. อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 2,500 บ.

ประเด็นสำคัญ ขยายกรอบวงเงินเพิ่มตามจำนวนนายจ้าง-ผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่ม อนุมัติวงเงิน ช่วยเหลือนายจ้าง รายหัวหัวละ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่มอีกรายละ 2,500…

จากใจ ‘แรงงาน’ ก่อสร้างรายวัน กับผลกระทบปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน

จากใจ ‘แรงงาน’ ก่อสร้างรายวัน กับผลกระทบปิดแคมป์คนงาน 1 เดือน

แรงงานก่อสร้างรายวันจำนวนมากบริเวณซอยกีบหมู ยืนเรียงรายรอผู้ว่าจ้างตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ามืดที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ต้องผิดหวัง

บช.น.ตั้งจุดตรวจร่วม 6 จุด สกัด-ป้องกัน เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กทม.

บช.น.ตั้งจุดตรวจร่วม 6 จุด สกัด-ป้องกัน เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กทม.

บช.น.ตั้งจุดตรวจร่วม 6 จุด สกัด-ป้องกัน เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กทม. พร้อมส่งตำรวจคุม 309 แคมป์ ทั่ว กทม.ตามคำสั่ง ศบค. หยุดเชื้อโควิด-19

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาท มีผลทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค.63

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาท มีผลทั่วประเทศ เริ่ม 1 ม.ค.63

ที่กระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยระบุว่า ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 6 บาท จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี…

แรงงาน ฉะรัฐบาล ทำไมขึ้นค่าแรงไม่เหมือนที่หาเสียง

แรงงาน ฉะรัฐบาล ทำไมขึ้นค่าแรงไม่เหมือนที่หาเสียง

นางสาวธนพร วิจันทร์ รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มลูกจ้างได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา 5-6 บาทครั้งนี้ ถือว่าไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้าง อยากทวงถามภาครัฐบาลว่า วันนี้นโยบายที่ได้หาเสียงไว้เมื่อก่อนการเลือกตั้งที่จะให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 425 บาท…

กรมการจัดหางาน ตั้งเป้า!! ปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน

กรมการจัดหางาน ตั้งเป้า!! ปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เผยเป้าหมาย ปี 63 ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน คาดสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท พร้อมแนะช่องทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์ TOEA เพื่อความสะดวก…

ออสเตรเลียออกล่าแรงงานทักษะดีแลกวีซ่าให้พำนักถาวร

ออสเตรเลียออกล่าแรงงานทักษะดีแลกวีซ่าให้พำนักถาวร

รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ออกโครงการตามหาแรงงานจากทั่วโลก มาร่วมทำงานในประเทศภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Global Talent Independent Program หรือ GTIP โดยโครงการนี้จะตามหาแรงงานที่มีทักษะชั้นสูงด้านเทคโนโลยี นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5,000 คนในหลากหลายสาขาอาชีพ…

คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี

คกก.นโยบายฯ ต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ทำงานต่อได้อีก 2 ปี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5…

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี!

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ฟรี!

ประกันสังคม พร้อมดูแลรักษาผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสิทธิในการขอรับบริการทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา ซึ่งทำให้ดวงตามองเห็นลดลง และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากสาเหตุดังนี้ โรคแผลเป็นที่กระจกตา โรคกระจกตาเป็นแผล โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว…

X