กฎหมาย กรมการขนส่งทางบก ตรวจวัดควันดำ

ขนส่งออกประกาศ กำหนดมาตรฐานควันดำใหม่ ไม่จำกัดประเภทเชื้อเพลิง

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการเปลี่ยนนิยามจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล เป็นไม่ระบุชนิดของเชื้อเพลิง ทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงาน NGV, LPG, เบนซิน หากค่าควันดำสูงเกินมาตรฐาน ก็จะมีความผิด
  • ระดับค่าควันดำในการตรวจวัดควันดำยังอยู่ในเกณฑ์เดิม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจวัดควันดำ เพื่อให้ครอบคลุมรถที่ใช้เครื่องยนต์ด้วยพลังงานต่างๆ อย่างครบถ้วน

เนื้อหาได้ระบุ ถึงความจำเป็นว่า ในปัจจุบันมีรถยนต์ที่หันไปใช้พลังงานอื่นๆ เช่น NGV, LPG กันมากขึ้น ทำให้กฎกระทรวงเดิม ที่ประกาศไว้ในการตรวจวัดควันดำมาตราฐาน คือ เครื่องยนต์ดีเซล เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายขึ้น จึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเปลี่ยนจากเดิมคือ

II.
ว่าด้วยเครื่องประเภทรถยนต์

โดยในประกาศฉบับเก่าและใหม่ นั้นมีความต่างกันอยู่ตรงที่การนิยามคำว่า “รถยนต์” เป็นคำว่า “รถ” เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีคำว่า เครื่องยนต์ดีเซลแล้ว ดังนั้นรถที่ใช้พลังงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น NGV, LPG ก็จะเข้านิยามนี้ด้วยเช่นกัน

ของเดิม ปี 2541 :
รถยนต์ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล แต่ไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ รถบดถนน และรถใช้งานเกษตรกรรม

ประกาศใหม่ ปี 2562:
“รถ” หมายความว่า รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 9 และรถขนาดเล็ก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

II.
ค่าควันดำจากท่อไอเสีย

ในประกาศฉบับเก่าและใหม่ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ค่าควันดำจากท่อไอเสียไว้ ในข้อ 3-4 ของกฎกระทรวงถึงการตรวจวัดค่าควันดำ โดยระบุเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งในขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ (ติดเครื่องจอดสนิท) และ ขณะเครื่องยนต์มีภาระ ( เร่งเครื่อง) ไว้ แต่ในประกาศฉบับล่าสุด ถอดคำว่า “เครื่องยนต์ดีเซล” ออกไป และใช้คำว่า “รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด” แทน ดังนั้นไม่ว่าเครื่องยนต์จะใช้พลังงาน NGV, LPG หรือน้ำมันเบนซิลก็จะเข้าเกณฑ์ตามประกาศนี้ด้วย

ของเดิม พ.ศ. 2541 :
ข้อ 3 ค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ที่ระยะความยาว ของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดำแบบทึบแสง
(2) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง

ของใหม่ พ.ศ. 2562 :
ข้อ 3 ค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(1) รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 45 ที่ระยะความยาว ของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง
(2) รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง

ของเดิม พ.ศ. 2541 :
ข้อ 4 ค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ที่ระยะความยาว ของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดำแบบทึบแสง
(2) ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง

ของใหม่ พ.ศ. 2562 :
ข้อ 4 ค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถขณะเครื่องยนต์มีภาระและอยู่บนเครื่องทดสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(1) รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 35 ที่ระยะความยาว ของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง
(2) รถที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดต้องไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรอง

ดังนั้น จากประกาศฉบับใหม่นี้ จะเห็นว่า ไม่ได้มีการจำกัดเครื่องยนต์ว่าจะต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คาดว่า น่าจะเป็นปัญหาหลังจากการตรวจวัดควันดำเมื่อครั้งที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ทำให้รถยนต์หลายคันไม่ถูกนิยามอยู่ในข้อกฎหมายนี้นั่นเอง

โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หรือในวันที่ 14 กันยายน 2562

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ไม่ใส่หน้ากากขณะอยู่บนรถ จะโดนปรับหรือไม่? ไขข้องใจก่อนโดนตรวจ

ไม่ใส่หน้ากากขณะอยู่บนรถ จะโดนปรับหรือไม่? ไขข้องใจก่อนโดนตรวจ

ประเด็นคำถามสังคมในเวลานี้ ไม่ใส่หน้ากากขณะอยู่บนรถ จะโดนปรับหรือไม่ จริงเท็จแค่ไหน และต้องมีคนในรถกี่คนจึงต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

กรมการขนส่งฯ แจ้งงด อบรม-ทดสอบใบขับขี่ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.นี้

กรมการขนส่งฯ แจ้งงด อบรม-ทดสอบใบขับขี่ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.นี้

กรมการขนส่งฯ แจ้งงด อบรม-ทดสอบใบขับขี่ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

3 แอปพลิเคชั่นเพื่อคนใช้รถจากกรมการขนส่งทางบก มีติดตัวไว้เพื่อความสะดวก

3 แอปพลิเคชั่นเพื่อคนใช้รถจากกรมการขนส่งทางบก มีติดตัวไว้เพื่อความสะดวก

กรมการขนส่งทางบก แนะแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องมีติดตัวไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านบริการต่าง ๆ ทั้ง 3 แอปพลิเคชั่นหลัก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กรมการขนส่งทางบก กำหนดแบบใบอนุญาตขับขี่ ปี 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กรมการขนส่งทางบก กำหนดแบบใบอนุญาตขับขี่ ปี 64

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564

ขนส่งทางบก ขยายอายุการใช้งานแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ขนส่งทางบก ขยายอายุการใช้งานแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพรถเสียก่อน

ขนส่งฯ แจ้ง ผบ.ตร. ขอผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ หลังงดให้บริการต่ออายุ

ขนส่งฯ แจ้ง ผบ.ตร. ขอผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ หลังงดให้บริการต่ออายุ

โดยผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

สกอตแลนด์ไฟเขียวกฎหมาย ‘ห้ามพ่อแม่ตีลูก’

สกอตแลนด์ไฟเขียวกฎหมาย ‘ห้ามพ่อแม่ตีลูก’

สกอตแลนด์ได้กลายเป็นพื้นที่แรกของสหราชอาณาจักรในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กๆ จากการถูกทำร้ายโดยไม่มีข้อยกเว้น

ทนายดังเผย ‘เมียทำร้ายผัว’ โทษทั้งจำ/ปรับ [ผัวทำร้ายเมีย รับโทษเช่นเดียวกัน]

ทนายดังเผย ‘เมียทำร้ายผัว’ โทษทั้งจำ/ปรับ [ผัวทำร้ายเมีย รับโทษเช่นเดียวกัน]

วันนี้ (31 พ.ค.63) ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้โพสต์ข้อมูลทางกฎหมายผ่านเพจ สายตรงกฎหมาย เกี่ยวกับการทำร้ายกายกรณี ภรรยาทำร้ายสามี [สามีทำร้ายภรรยา รับโทษเช่นเดียวกัน] ซึ่งบทลงโทษมากน้อยนั้นแยกเป็นกรณี ดังนี้ เมียทำร้ายผัวไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ โทษสูงสุด…

อะไรคือ การยืมใช้คงรูป ยืมใช้แล้วไม่ผิด? เปิดความหมายในทางวิชากฎหมายธุรกิจ

อะไรคือ การยืมใช้คงรูป ยืมใช้แล้วไม่ผิด? เปิดความหมายในทางวิชากฎหมายธุรกิจ

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม การยืมใช้คงรูป ในทางวิชากฎหมายธุรกิจ คือ การให้ยืมสิ่งของ ทรัพย์สิน และใช้คืน โดยที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการยืมนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา ๖๔๐