การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธุรกิจการแพทย์

ลงทุนใน ‘ธุรกิจการแพทย์’ ผลตอบแทนโดดเด่น-ส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของไทย

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การลงทุนในธุรกิจการแพทย์ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนที่โดดเด่นแล้ว ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการยกระดับบริการทางด้านสุขภาพของไทยในฐานะที่เป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลำดับต้นๆ ของโลก หุ้นกลุ่มบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ในปัจจุบันมีจำนวน 23 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนโดดเด่นกว่ามาตรฐานอ้างอิง MSCI World Health…

Home / NEWS / ลงทุนใน ‘ธุรกิจการแพทย์’ ผลตอบแทนโดดเด่น-ส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของไทย

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การลงทุนในธุรกิจการแพทย์ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนที่โดดเด่นแล้ว ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการยกระดับบริการทางด้านสุขภาพของไทยในฐานะที่เป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลำดับต้นๆ ของโลก

หุ้นกลุ่มบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ในปัจจุบันมีจำนวน 23 บริษัทมีผลตอบแทนจากการลงทุนโดดเด่นกว่ามาตรฐานอ้างอิง MSCI World Health Care Net Total Return Index (ภาพที่ 1)

นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีแล้ว ธุรกิจการแพทย์ได้เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปในทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การป้องกันก่อนเจ็บป่วย การแพทย์เฉพาะทาง และนวัตกรรมทางการแพทย์ ประกอบกับโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ด้วยเหตุนี้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐต่างตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้จำนวนผู้รับบริการด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557 – 2561) จากข้อมูลของบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า จำนวนผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโตเฉลี่ย 5.3% และ 5.1% ต่อปี ตามลำดับ (ภาพที่ 2) ซึ่งสะท้อนเป็นผลกำไรสุทธิของธุรกิจที่เติบโตเฉลี่ย 8.5% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (คำนวณจากบริษัทเดิมที่แสดงงบการเงินในช่วงปี 2557-2561)

จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากรไทยดังกล่าว และชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจการแพทย์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การยกระดับบริการของโรงพยาบาลรัฐในรูปแบบที่ทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายฐานจำนวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นการลงทุนของธุรกิจการแพทย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และรูปแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

X