ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติ

นิทรรศการ “ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติ”

คัดลอก URL แล้ว

นิทรรศการ ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติ หนึ่งกิจกรรมภายใต้ การขับเคลื่อนให้มี กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ

วันนี้ ( 17 พ.ค.62) ที่ ลานกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายกลุ่มประชากรที่เปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ 9 ด้าน ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ( HIV ) กลุ่มผู้มีความความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด และกลุ่มชาติพันธุ์

จัดนิทรรศการ “ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติ” จาก 29 ผลงานจากการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด การรังเกียจ กีดกัน ใกล้ตัวฉัน

โดยการเลือกปฏิบัติหมายถึงการกระทำต่อบคุคลหรือกลุ่มบคุคลที่แตกต่างอย่างไม่เป็นธรรม การกีดกัน จำกัดสิทธิ อันเนื่องมาจากความแตกต่าง ทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ความพิการ สถานะ บคุคลหรือความคดิเห็นต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในปัจจบันการเลือกปฏิบัติเป็นอปุสรรคสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้ง มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่น การไล่หญิงตั้งครรภ์ออกจากงาน การไม่จัด บริการขนส่ง สาธารณะที่ทั่วถึงให้คนพิการสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง การบังคับให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องแต่งกายตามเพศกำเนิด และการปฏิเสธการจ้างงานสำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

ทั้งนี้ นิทรรศการเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้ การขับเคลื่อนให้มี กฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมแก่สังคม โดยมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบัน

เชิญชวนประชาชน ร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคล เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อบุคล ทุกรูปแบบในสังคมไทย ได้ที่แฟนเพจ ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ www.facebook.com/Landofnondiscrimination หรือโทรศพั ท์หมายเลข 094868 6855


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X