นิด้าโพล โพล

‘นิด้าโพล’ ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบพวกอ้างยศ-ตำแหน่ง เลี่ยงตรวจใบขับขี่

นิด้าโพล เผย ปชช. 88.49% พร้อมให้ตำรวจดูใบขับขี่ ขณะที่คน 98.61% ระบุไม่เคยอ้างยศหวังเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ…

Home / NEWS / ‘นิด้าโพล’ ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบพวกอ้างยศ-ตำแหน่ง เลี่ยงตรวจใบขับขี่

นิด้าโพล เผย ปชช. 88.49% พร้อมให้ตำรวจดูใบขับขี่ ขณะที่คน 98.61% ระบุไม่เคยอ้างยศหวังเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “ตำรวจเรียกดูใบอนุญาตขับรถ จะทำอย่างไร” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเมื่อถามประชาชนถึงการมีใบอนุญาตขับขี่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.75 มีใบอนุญาตขับขี่

ขณะที่ ร้อยละ 31.25 ไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่ และเมื่อผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูใบอนุญาตขับรถจะทำอย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.49 ระบุว่า ให้ดูใบอนุญาตขับรถ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอทันที รองลงมา ร้อยละ 10.93 ระบุว่า ถามถึงข้อหาที่ได้รับ ก่อนตัดสินใจว่าจะให้ดูใบอนุญาตขับรถ ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอหรือไม่ ร้อยละ 0.34 ระบุว่า ถามถึงข้อหาที่ได้รับ แต่ก็ไม่ให้ดูใบอนุญาตขับรถ และร้อยละ 0.12 ระบุว่า ไม่ให้ดูใบอนุญาตขับรถแน่นอน และให้ดูสำเนาใบอนุญาตขับรถ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.61 ระบุ ไม่เคยอ้างยศหรือตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือของผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจใบอนุญาตขับรถหรือถูกออกใบสั่งจากการกระทำผิดกฎจราจร รองลงมา ร้อยละ 0.81ระบุว่า เคยอ้าง

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ที่อ้างยศและตำแหน่งนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.04 ระบุว่า เป็นการใช้ยศ/ตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง/ผู้อื่น ในทางที่ผิด รองลงมา ร้อยละ 25.26 ระบุว่า เป็นเรื่องของการใช้ระบบพรรคพวก/เส้นสาย ในทางที่ผิด และร้อยละ 17.11 ระบุว่า เป็นเรื่องธรรมดาปกติของสังคมไทยแต่ยอมรับไม่ได้