จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์

ผลการจัดทัพ ‘อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์’ พร้อมเดินหน้าด้วย 2 กลไกหลัก

คัดลอก URL แล้ว

ผลการจัดทัพ อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์ พร้อมขับเคลื่อนพรรคให้เดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลัก

วันนี้ 20 พ.ค.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นัดแรก ซึ่งเป็นการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ แต่จะเป็นทางการก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยการหารือในวันนี้เป็นเรื่องการแบ่งงานเพื่อจัดทัพ “อเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์” ให้พร้อมขับเคลื่อนให้พรรคเดินไปข้างหน้าด้วย 2 กลไกหลัก ประกอบด้วย

กลไกด้านการบริหารจัดการ 10 กลไก
1. กรรมการบริหารพรรค 39 ท่าน
2. กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค
3. ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
4. คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
5. คณะกรรมการการต่างประเทศ
6. กรรมการกระจายอำนาจของพรรค
7. กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก
8. กรรมการกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค
9. คณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือประสานงานสตรีของพรรค
10. คณะกรรมการเยาวชนประชาธิปัตย์

กลไกด้านการบริหารจัดการด้านการเมือง 6 กลไก

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธาน รองหัวหน้าพรรคทุกท่านเป็นกรรมการ และประธานกรรมการทุกชุดมาร่วมเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ และแยกเป็นกรรมการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เรียกว่ากรรมการยุทธศาสตร์ภาค เพื่อขับเคลื่อนงานทางการเมืองทั้ง 5 ภาค เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมียุทธศาสตร์
2. กรรมการด้านเทคโนโลยีของพรรค (คณะกรรมการ Smart Democrat) ทำหน้าที่พาพรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าไปสู่ความทันสมัยด้วยระบบ Big Data, AI เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทั้งทางการเมืองและการบริหาร
3. กรรมการนโยบายพรรค
4. ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
5. ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
6. ที่ประชุมกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปของพรรค)

ทั้งนี้หัวหน้าพรรคฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กับรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจดังนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี ดูแลภารกิจด้านกิจการสาขา ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรค
ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลภารกิจ Smart Democrat
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดูแลภารกิจด้านประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกทั้งหมด
นายอลงกรณ์ พลบุตร ดูแลภารกิจขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ
ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ดูแลภารกิจด้านงานวิจัย พัฒนา และวิชาการ
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ดูแลภารกิจด้านงานกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์
นายอัศวิน วิภูศิริ ดูแลภารกิจด้านกิจกรรมระดมทุนของพรรค
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดูแลภารกิจด้านงานเศรษฐกิจยุคใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค มอบหมายงานให้กับรองเลขาธิการพรรค 6 ท่านดังนี้

นายธนา ชีรวินิจ ดูแลด้านงานบริหารจัดการในสำนักงานเลขาธิการพรรค และประสานงานกรุงเทพมหานคร
นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และพันโทสินธพ แก้วพิจิตร ร่วมกันดูแลการประสานงานพื้นที่ภาคกลาง
นายอันวาร์ สาและ ดูแลการประสานงานกิจการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจการมุสลิม
ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ดูแลการประสานงานองค์กรภายนอก และกิจการพิเศษ
น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ดูแลงาน Smart Democrat และกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์

นอกจากนี้ยังมี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมี นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นที่ปรึกษา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขานุการ

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ นายกษิต ภิรมย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ และกำลังอยู่ระหว่างการทาบทามเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

กรรมการการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายเกียรติ สิทธีอมร เป็นประธาน ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นเลขานุการ และมีนาย วรเดช วีระเวคิน ซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตอาฟริกาใต้ และอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมเป็นกรรมการการต่างประเทศด้วย

กรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอก ประกอบด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชเป็นประธาน นายวีระชัย วีระเมธีกุล นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท และนายสามารถ มะลูลีม เป็นรองประธาน

กรรมการกระจายอำนาจ ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นประธาน นายชุมพล กาญจนะ เป็นที่ปรึกษา นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นกรรมการ

กรรมการกิจการเยาวชนประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นประธาน น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร นายพริษฐ์ วัชรสินธุ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ นายพายุ เนื่องจำนงค์ นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน เป็นกรรมการ

กรรมการนโยบายของพรรค ประกอบด้วย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธาน นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นเลขานุการ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย

กรรมการ Smart Democrat ประกอบด้วย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ เป็นประธาน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ เป็นกรรมการ

ทีมงานโฆษกพรรค ประกอบด้วย นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค รองโฆษกฯ ประกอบด้วย นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

ฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย นายถวิล ไพรสณฑ์ เป็นประธาน นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ เป็นรองประธาน นายราเมศ รัตนะเชวง นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ดร.สกล อยู่วิทยา เป็นกรรมการ


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

“จุรินทร์” จี้ ส.ส. และ ส.ว. เลิกยื้อเวลาแก้ รธน. ยัน ปชป. ขอผลักดันเต็มที่

“จุรินทร์” จี้ ส.ส. และ ส.ว. เลิกยื้อเวลาแก้ รธน. ยัน ปชป. ขอผลักดันเต็มที่

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นจุดยืนของพรรค และขอ ส.ส. และ ส.ว. อย่าตีรวนยืดเวลา

บิ๊กตู่ เมิน ปชป.ถอนตัวพ้นรัฐบาล

บิ๊กตู่ เมิน ปชป.ถอนตัวพ้นรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณี ส.ส.บางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้พรรคถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล พร้อมกล่าวว่าให้เลิกพายเรือให้โจรนั่ง นายกฯ ตอบด้วยสีหน้านิ่งๆ ว่า “ก็ถอนไปสิ” แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการถอนตัวออกจากพรรคร่วมแต่อย่างใด โดย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์…

จุรินทร์ ย้ำชัด! ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับกรณ์

จุรินทร์ ย้ำชัด! ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับกรณ์

การลาออกของ นายกรณ์ จาติกวนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีต รมว.กระทรวงการคลัง สำหรับการลาออกในครั้งนี้คาดว่า เกิดจากความผิดหวังต่อคณะผู้บริหารพรรคชุดปัจจุบัน ที่ปิดกั้นบทบาทของนายกรณ์ และดึงนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรค และไม่เคยหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและงานของพรรค นายจุรินทร์…

ชัชชาติ ปัดจับมือ กรณ์ ตั้งพรรคการเมืองใหม่

ชัชชาติ ปัดจับมือ กรณ์ ตั้งพรรคการเมืองใหม่

หลังจากที่วานนี้ ได้เกิดเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังเติบโตและอยู่ร่วมพรรคมายาวนานถึง 15 ปี ‘กรณ์ จาติกวณิช’ ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยสาเหตุของการลาออกครั้งนี้มีข่าวออกมาว่านายกรณ์ ตั้งใจจะออกมาตั้งพรรคการเมืองร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีนายชัชชาติ…

‘จุรินทร์’ ให้เลขาฯพรรคจัดการ กรณี ส.ส. โหวตสวนมติตั้ง กมธ.ม.44

‘จุรินทร์’ ให้เลขาฯพรรคจัดการ กรณี ส.ส. โหวตสวนมติตั้ง กมธ.ม.44

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการจัดการกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่โหวตสวนมติวิปรัฐบาลในญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากการใช้คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรา 44 โดยนายจุรินทร์ ระบุ ได้มอบหมายให้เลขาธิการพรรคดำเนินการ ว่ากิจกรรมใดๆของสมาชิกพรรคจะต้องรายงานให้เลขาธิการพรรคทราบว่าใครปฏิบัติอย่างไร เลขาธิการพรรคจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ทั้งนี้เมื่อมีการตัดสินใจของ…

จุรินทร์ ย้ำ! สหรัฐฯตัดสิทธิ์จีเอสพี “เป็นประเด็นเรื่องแรงงาน”

จุรินทร์ ย้ำ! สหรัฐฯตัดสิทธิ์จีเอสพี “เป็นประเด็นเรื่องแรงงาน”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิทางภาษี หรือ จีเอสพี โดยยืนยันว่า ไม่เกี่ยวกับการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรแต่อย่างใด แต่เป็นประเด็นเรื่องแรงงาน เพราะสหรัฐต้องการให้ไทยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว ที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยสามารถตั้งสหพันธ์แรงงานได้ โดยปัจจุบัน…

ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย  พบปะเพื่อระดมพลังช่วยภัยน้ำท่วม

ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย พบปะเพื่อระดมพลังช่วยภัยน้ำท่วม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปร่วมงาน “เพื่อนกันตลอดไป ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม” ที่ รร.เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา พร้อมกล่าวบนเวทีช่วงหนึ่งว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย…

พรรคประชาธิปัตย์ วางเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งต่อไป ต้องได้ ส.ส. 155 เขต

พรรคประชาธิปัตย์ วางเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งต่อไป ต้องได้ ส.ส. 155 เขต

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวบางช่วงบางตอนในงานสัมมนา “รวมพลังประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ” ถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค โดยย้ำถึง 3 กลไก ที่จะทำงานขับเคลื่อนพรรค ได้แก่ รัฐบาล, สภา และพรรค…

ส่อง 10 นโยบายเร่งด่วน ก.พาณิชย์ ดัน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วย ‘จุรินทร์’

ส่อง 10 นโยบายเร่งด่วน ก.พาณิชย์ ดัน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วย ‘จุรินทร์’

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตั้ง ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ดร.สรรเสริญ มีประวัติจบการศึกษาระดับปริญญาเอก…

X