ผู้ประกันตน ม.40

ครม. อนุมัติหลักการร่างหลักเกณฑ์-อัตราการจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.40

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ
  • ประเภทของประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ กรณีถึงแก่ความตายของบุคคล
  • ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน สำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ กรณีถึงแก่ความตายของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน สำหรับบุคคลซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 และ 100 บาท
  • ถึงแก่ความตาย อัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 25,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์อัตราเดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 8,000 บาท
  1. ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท
  • ถึงแก่ความตาย อัตราเดิมจะได้เงินค่าทำศพ 40,000 บาท อัตราใหม่ 50,000 บาท

ทั้งนี้มีผู้ประกันตนทั้งหมด 3,353,939 คน ซึ่งมีการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนในปี 2562 ได้จำนวน 1,557 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาล 779 ล้านบาท คาดว่าในปี 2563-2564 กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 77 ล้านบาท และเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นปีละ 93 ล้านบาท

WRITER

RELATED