ก.ล.ต. คราวด์ฟันดิง

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ผู้ลงทุนรายบุคคลไม่เกิน 1 แสน/บริษัท

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ช่วยเพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงได้ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง* (crowdfunding) เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงได้เพิ่มเติม จากปัจจุบันที่มีหลักเกณฑ์รองรับเฉพาะการเสนอขายหุ้นโดยกำหนดเกณฑ์ในทำนองเดียวกัน”

กิจการที่สนใจเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ต้องเป็นบริษัทไทยที่มีโครงการธุรกิจชัดเจน แต่ละบริษัทจะสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้) ได้ทั้งหมดไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานผลการขายต่อ ก.ล.ต. ด้วย

เนื่องจากกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงมักจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือยังมีขนาดเล็ก และมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสูง ดังนั้น ผู้ที่สนใจลงทุนจึงควรเข้าใจถึงโอกาส ความเสี่ยง ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น ความเสี่ยงของกิจการในการประกอบธุรกิจ เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ช่องทางและข้อจำกัดในการเปลี่ยนมือ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน จึงกำหนดให้ผู้ลงทุนรายบุคคลลงทุนได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อบริษัท นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และรวมทุกบริษัทแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคล** จะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเงินลงทุน

ในการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง บริษัทจะต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต ซึ่งผู้ให้บริการระบบดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่หน้าที่คัดกรองบริษัทที่มาระดมทุนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. มิได้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือดูแลการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเสนอขายแต่อย่างใด

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่จะได้รับความเห็นชอบ ต้องมีคุณสมบัติและระบบงานเช่นเดียวกับการให้บริการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง อีกทั้งต้องมีระบบประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของบริษัทที่สนใจเสนอขายหุ้นกู้ด้วย ปัจจุบันมีผู้แสดงความสนใจที่จะยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงแล้วหลายราย

นอกจากการออกเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ก.ล.ต. ยังปรับปรุงประกาศคราวด์ฟันดิงให้มีความสอดคล้องกับประกาศอื่นๆ ยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงนิยามกิจการเงินร่วมลงทุนและนิติบุคคลร่วมลงทุนให้สอดคล้องกับนิยามภายใต้เกณฑ์การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายหุ้นในตลาดรองให้สอดคล้องกับการเสนอขายในตลาดแรก เป็นต้น

เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้คราวฟันด์ดิงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยผ่านกระบวนการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้สนใจและผู้ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงสามารถดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/th/pages/lawandregulations/crowdfundingregulations.aspx


* การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding)  เป็นการระดมทุนจากประชาชน (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทจะออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทน

** ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

WRITER

RELATED

ก.ล.ต. เตือน ระวังถูกหลอกลงทุนหุ้น Tian Tian Ventures

ก.ล.ต. เตือน ระวังถูกหลอกลงทุนหุ้น Tian Tian Ventures

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวน ลงทุนหุ้น Tian Tian Ventures ชี้ หุ้นดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลและตรวจพบว่า มีการชักชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ…

ก.ล.ต. เชือด ‘หมอเสริฐ’ พร้อมพวก 2 ราย ปั่นหุ้นบางกอกแอร์เวย์ส

ก.ล.ต. เชือด ‘หมอเสริฐ’ พร้อมพวก 2 ราย ปั่นหุ้นบางกอกแอร์เวย์ส

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับ ‘หมอเสริฐ’ กับพวกอีก 2 คน หลังพบสร้างราคาหุ้นบางกอกแอร์เวย์ส ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ…