กยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวสดวันนี้

ลูกหนี้มีหนาว! กยศ. ประกาศรับสมัครคนท้วงหนี้ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000

เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการเผยแพร่ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการหนี้จำนวน 61 อัตรา เพื่อมาทำหน้าที่ติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ กยศ. ที่ไม่ได้ชำระค่างวดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยผู้สนใจเข้าทำงานในหน้าที่ดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติ…

Home / NEWS / ลูกหนี้มีหนาว! กยศ. ประกาศรับสมัครคนท้วงหนี้ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000

ประเด็นน่าสนใจ

  • กยศ. เปิดรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเร่งรัดหนี้สิน ส่งใบสมัครได้ 21-28 พ.ค.นี้
  • สามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวันและเวลาทำการ และทางอีเมล์ hrslf@studentloan.or.th

เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการเผยแพร่ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการหนี้จำนวน 61 อัตรา เพื่อมาทำหน้าที่ติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ กยศ. ที่ไม่ได้ชำระค่างวดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้

โดยผู้สนใจเข้าทำงานในหน้าที่ดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย ชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี บริบรูณ์ ณ วันที่สมัคร สามารถยื่นสมัครได้ที่อีเมล์ hrslf@studentloan.or.th หรือจะไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พ.ค. 2562 นี้  ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

  • ใบสมัครตามรูปแบบที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (เฉพาะเพศชาย)
  • หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ)