ข่าวการเมือง ธัญวารินทร์ สุขุพิสิษฐ์ ฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญ ส.ส.ถือหุ้นสื่อฯ

[อัปเดตคำวินิจฉัย] ธัญญ์วาริน สิ้นสมาชิกภาพ ปมถือหุ้นสื่อฯ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรณีคำร้องศาล รธน. ให้วินิจฉัย ปมส.ส.ฝ่ายค้านถือหุ้นสื่อฯ 32 ราย
 • ได้มีการจำหน่ายคดี 3 ราย จากกรณีที่ได้มีการสิ้นสุดสมาชิกภาพไปก่อนหน้านี้
 • 28 ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน รอด ส่วนธัญญ์วาริน พ้นสมาชิกภาพ วินิจฉัยพบ ถือหุ้นสื่อฯ โอนหุ้น-ประชุมสามัญมีพิรุธ

จากกรณีที่ได้มีการยื่นคำร้อง กรณีส.ส. ฝ่ายค้านจำนวน 32 คน ถือหุ้นสื่อฯ โดยศาลได้อ่านคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ คือ

โดยในการได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

 • หนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ. 2
 • สำเนาแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท (สสช. 1)
 • แบบนำส่งงบการเงิน สบช. 3
 • งบการเงิน และหมายเหตุงบการเงิน
 • รายการยื่นภาษีเงินได้
 • หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจากผู้ถูกร้องจำนวน มี 3 รายที่ให้จำหน่ายคดีเนื่องจากสิ้นสุดสมาชิกภารไปแล้ว 3 ราย จากกรณีการถูกยุบพรรค จึงพิจารณา 29 ราย โดย ผลการวินิจฉัยพบว่า มี 1 ราย ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. คือ นายธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ ส.ส. พรรคก้าวไกล

ส่วนที่เหลือ อีก 28 ราย ถือว่า ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. แต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้เป็นการถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของกิจการสื่อสารมวลชน


◾️ธัญญ์วาริน ทั้ง 2 ผลิตสื่อ, การโอนหุ้น/ประชุมสามัญ มีพิรุธ

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีของนายธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ ในบริษัท เฮด อัพ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น ข้อเท็จจริงตามเอกสารทะเบียนบริษัท, สัดส่วนรายได้ที่ได้ยื่นไว้ โดยได้รับผลิตสื่อฯ ต่าง ๆ เพื่อการส่งหรือเผยแพร่ไปยังประชาชน ซึ่งเจตนาของบริษัทจึงถือเป็นสื่อมวลชน

เมื่อตรวจสอบช่วงเวลาของการถือหุ้นสื่อฯ พบว่า

 • รายงานประชุมผู้ถือหุ้นมีรายงานจำนวน 2 ครั้ง จากที่แจ้งไว้ปีละ 1 ครั้ง
 • มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกันทั้ง 2 บริษัท
 • การลงชื่อในการประชุมผู้ถือหุ้น และระยะเวลาของการโอนหุ้นไม่สอดคล้องกัน
 • ผู้ถูกร้องไม่ได้มีการนำส่งสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น หลังจากมีการประชุมสมัยวิสามัญ
 • ในการทำคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง กลับไม่ได้มีการชี้แจง

จึงฟังได้ว่า ข้อเท็จจริงที่มีการจัดทำขึ้นในภายหลัง

ประเด็นการวินิจฉัย

◾️บริษัทเฮด อัพ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษํท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการสื่อฯ หรือไม่?

คำวินิจฉัย : ในการตรวจสอบ หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ (แบบ บอจ. 1 , บอจ. 2 , บอจ. 4 , บอจ. 5) แบบนำส่งการเงิน, งบการเงิน, แบบแสดงภาษีเงินได้บริษัท, แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย พบว่า เป็นสื่อตัวกลางในการส่งข่าวสาร เนื้อหาสาระไปสู่ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป

บ.เฮดอัพฯ เป็นสื่อฯ เนื่องจาก

 • ยื่นจดทะเบียนในการผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี ละคร ถ่ายภาพ โฆษณาผลิตภัณฑ์ และสื่อทุกชนิดในนิตยสาร
 • เอกสารรายได้ของบริษัทนั้นระบุว่า ได้จากการรับจ้างผลิตงานถ่ายทอดสด ผลิตละคร ค่าลิขสิทธิ์ละครโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
 • ซึ่งบริษัทได้มีการผลิตสื่อฯ และเผยแพร่ถึงประชาชนได้ จึงสรุปว่า บริษัทเฮดอัป โปรดักส์ชั่นจำกัด ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน

บ.แอมฟายฯ เป็นสื่อฯ เนื่องจาก

 • จดทะเบียนในการผลิตภาพยนตร์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อการตลาดต่าง ๆ
 • เอกสารรายได้ ระบุว่า มีรายได้จากบริการโฆษณา รายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ สื่อการตลาดต่าง ๆ (อ้างเอกสารประกอบรายการบัญชีการเงิน ช่วงปี 54-61)
 • ฟังได้ว่า บ. แอมฟาย ฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสื่อฯ จึงถือว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน

◾️นายธัญญ์วารินทร์ เป็นเจ้าของหรือ ถือหุ้น บริษัทเฮด ธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษํท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด หรือไม่?

ถือหุ้นบ. เฮดอัพ โปรดักชั่นฯ :

 • 23 มิ.ย. 2560 : เอกสารประกอบการประชุมจัดตั้งบริษัท ปรากฎชื่อนายธัญญ์วารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้น
 • 31 ก.ค. 2562 : ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นแทนนายธัญญ์วารินทร์ โดยระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น/วันโอนหุ้น วันที่ 11 ม.ค. 62 (ยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 31 ส.ค.62)
 • แต่งบสรุปบัญชีการเงิน ธ.ค. 2561 ระบุการประชุมครั้งที่ 1/2562 (อ้างอิง แบบ ส.บช. 3 ที่ยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 30 เมษายน 2562 ซึ่งในจุดนี้ ทำให้มีข้อพิรุธว่า มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 ซ้อนกัน 2 วัน คือ 30 เม.ย. 62 และ 31 ก.ค. 62 ทั้งที่ข้อกำหนดของบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจสอบย้อนหลัง พบในปีก่อนหน้า จะมีการจัดประชุมสามัญประจำปีขึ้น ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย.
 • แบบยื่นภาษีของบริษัท (ภ.ง.ด. 50)ได้มีการยื่นไปแล้วกับกรมสรรพากรไปแล้ว เมื่อ 7 มิ.ย. 62 โดยระบุงบการเงินในการประชุมวันที่ 30 เม.ย. 62 ดังนั้นการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 31 ก.ค.62 จึงเป็นข้อพิรุธและผิดปรกติวิสัย
 • นอกจากนี้ ผู้ถูกร้องไม่ได้มาชี้แจงรายละเอียด เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 หรือ รายละเอียดการโอนหุ้น การชำระค่าหุ้น เพื่อยืนยันการโอนหุ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2562

นอกจากนี้ ยังพบว่า ทั้งบริษัทเฮดอัพฯ และ บริษัทแอมฟายฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันเดียวกัน รวมถึงมีการยื่นเอกสารแบบ บอจ. 5 ทั้งสองบริษัทในวันเดียวกัน คือ 13 ส.ค. 62 ย่อมเป็นข้อพิรุธ ผิดวิสัย รวมทั้งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียนในปม ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ แล้ว

จึงเชื่อได้ว่า เอกสารตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 ในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 นั้น ซึ่งไม่มีชื่อนายธัญญ์วารินทร์ นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่มีการจัดทำขึ้นภายหลัง โดยไม่ได้มีการประชุม-โอนหุ้นกันจริง ซึ่งหากมีการโอนหุ้นจริง ย่อมจะมีการส่งเอกสารผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องรอการประชุมสามัญ และสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ แต่กลับไม่มีการโต้แย้งในประเด็นดังกล่าว ถือเป็นความผิดปรกติวิสัยในการสู้คดี

ถือหุ้นบ. แอมฟาย โปรดักชั่นฯ :

 • 31 ก.ค. 2562 : ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 มีรายชื่อผู้ถือหุ้นแทนนายธัญญ์วารินทร์ โดยระบุวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น/วันโอนหุ้น วันที่ 11 ม.ค. 62 (ยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 31 ส.ค.62)
 • อ้างอิง แบบ ส.บช. 3 ที่ยื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เคยยื่นไว้ พบว่า ตามปรกติบริษัท แอมฟายฯ ประชุมสามัญ ประจำปีครั้งที่ 1/2556 และ 1/2557 ในเดือน เม.ย. มาโดยตลอด
 • นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการประชุมสามัญประจำปี-ขาดส่งงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมา จนกระทั่ง ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ก.ค. 2562
 • จึงถือว่าเป็นข้อพิรุธ-ผิดปรกติวิสัย ซึ่งผู้ถูกร้องไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังกล่าว และเอกสารต่าง ๆ ที่จะแสดงถึงการประชุมที่เกิดขึ้นได้
 • ไม่ได้มีการชี้แจง ค่าโอนหุ้น ค่าหุ้น ฯลฯ เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 ได้

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2562, การนำส่งเอกสารของทั้งสองบริษัท เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ 13 ส.ค. 62 ย่อมเป็นข้อพิรุธ ผิดวิสัย รวมทั้งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการร้องเรียนในปม ส.ส. ถือหุ้นสื่อฯ

ซึ่งจากข้อพิรุธที่เกิดขึ้น ทำให้เชื่อได้ว่า นายธัญญ์วารินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัททั้งสอง ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนในวันที่ 6 ก.พ. 62 ซึ่งเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ ยื่นบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี 2562


แท็ก: NEWS , , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

รัฐบาลเผย 5 ปี ปฏิรูปประเทศ ประชาชนพึงพอใจ-บริการรวดเร็ว

รัฐบาลเผย 5 ปี ปฏิรูปประเทศ ประชาชนพึงพอใจ-บริการรวดเร็ว

รองโฆษกรัฐบาล เผย การปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาของรัฐบาล ประชาชนพึงพอใจ ย้ำ ภาครัฐมีการบริการที่รวดเร็วขึ้นจากการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุมัติ

“ก้าวไกล” เปิดตัว “วิโรจน์” แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.

“ก้าวไกล” เปิดตัว “วิโรจน์” แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.

พรรคก้าวไกล แถลงเปิดตัว 'วิโรจน์ ลักขณาอดิศร' ลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยฟัน ‘สิระ’ พ้นสภาพ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยฟัน ‘สิระ’ พ้นสภาพ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ 'สิระ เจนจาคะ' พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 5 แกนนำ กปปส. สิ้นสภาพ ส.ส.

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 5 แกนนำ กปปส. สิ้นสภาพ ส.ส.

ก่อนหน้านี้ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ส.ส. ของ 5 แกนนำ กปปส. ถูกฟ้องฐานร่วมกันเป็นกบฏ และข้อหาอื่น ๆ

จับแล้ว!! มือแฮกเกอร์ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ

จับแล้ว!! มือแฮกเกอร์ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ

ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญถูกแฮกเกอร์ เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นเพลงของ Death Grips

‘อมรัตน์’ ส.ส.ก้าวไกล อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา

‘อมรัตน์’ ส.ส.ก้าวไกล อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา

‘อมรัตน์’ ส.ส.ก้าวไกล อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา ยืนยันจุดยืนปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของเยาวชนและประชาชน

‘ไพบูลย์’ รอด! ศาลรธน. วินิจฉัยไม่สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

‘ไพบูลย์’ รอด! ศาลรธน. วินิจฉัยไม่สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย 'ไพบูลย์ นิติตะวัน' สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. หรือไม่

‘พรรคก้าวไกล’ แสดงจุดยืนประกาศคว่ำแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3

‘พรรคก้าวไกล’ แสดงจุดยืนประกาศคว่ำแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3

พรรคก้าวไกล เเถลงข่าวต่อสื่อมวลถึงจุดยืนของพรรค ในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3

X