กองทุนน้ำมัน พ.ร.บ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

วันนี้ (27 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเหตุผลของการประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ทำให้ราคาเชื้อเพลิงในประเทศได้รับผลกระทบ หรืออาจจะเกิดสถานการณ์ ที่รน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน หรือไม่เพียงพอได้…

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประกาศ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อยกระดับกองทุนน้ำมัน และสร้างความเสถียรภาพของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ผู้ผลิต-ผู้จำหน่าย จำเป็นต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ฉบับนี้

วันนี้ (27 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเหตุผลของการประกาศใช้พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ทำให้ราคาเชื้อเพลิงในประเทศได้รับผลกระทบ หรืออาจจะเกิดสถานการณ์ ที่รน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน หรือไม่เพียงพอได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้ำมัน จึงได้มีการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้น โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ. จะเน้นการจัดเก็บรายได้จากกิจการน้ำมันเข้ากองทุนตามปริมาณเชื้อเพลิง/ก๊าซ โดย

  • ผู้ผลิตน้ำมันและจำหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นโรงกลั่น ส่งเงินเข้ากองทุน ผ่าน กรมสรรพสามิต
  • ผู้นำเข้าน้ำมัน ให้ส่งเงินเข้ากองทุนผ่าน กรมศุลกากร
  • กรณีก๊าซที่ได้จากการแยกก๊าซจากการที่ได้รับสัมปทาน ให้ส่งเงินเข้ากองทุนผ่าน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ซึ่งหลังจากมีการจัดเก็บแล้วก็จะมีการอุดหนุน – ชดเชย ในกรณีราคามีความผันผวน เพื่อใช้รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน แต่ไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน ให้ระวังโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือปรับไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนที่ต้องส่ง (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

กรณีผู้ผลิต-ผู้นำเข้า หลีกเลี่ยงไม่แจ้ง ตกแต่งบัญชี ให้ระวังโทษ ซึ่งมีทั้งจำคุกและปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดของพ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0001.PDF