ธนาคารออมสิน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดหลักเกณฑ์ ‘บัตรคนจน’ ยื่นกู้แบงก์ออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาท/เดือน 

สืบเนื่องจากการที่ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ ภายใต้โครงการ ‘สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม เช่นงานค้าขายหรืองานบริการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนั้น หลักเกณฑ์ในการขอกู้เป็นอย่างไรนั้น สรุปรายละเอียดออกมาได้ดังนี้ ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20…

Home / NEWS / เปิดหลักเกณฑ์ ‘บัตรคนจน’ ยื่นกู้แบงก์ออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนขั้นต่ำ 242 บาท/เดือน 

ประเด็นน่าสนใจ

 • ธนาคารออมสินออกมาตรการเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75%  ต่อเดือน ผ่อนนาน 3-5 ปี วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • นำเงินไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพหรือเงินหมุนเวียน

สืบเนื่องจากการที่ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้เงินกู้ ภายใต้โครงการ ‘สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม เช่นงานค้าขายหรืองานบริการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนั้น

หลักเกณฑ์ในการขอกู้เป็นอย่างไรนั้น สรุปรายละเอียดออกมาได้ดังนี้

ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

 1. เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
 4. มีการประกอบอาชีพ
 5. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

กู้เงินไปทำอะไร?

 • เพื่อเป็นเงินทุน
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อประกอบอาชีพเสริม

ให้กู้เท่าไหร่?

 • ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท โดยกู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน (ทั้งนี้จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับการกู้ครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย)
 • ผ่อนชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) เช่น กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ

ใช้อะไรเป็นหลักประกัน?

 • ไม่ต้องใช้คนค้ำ
 • แต่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ ค้ำประกัน โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุสัญญา 

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ
 • สมุดบัญชีเงินฝาก
 • และเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115


บสย. คือใคร ทำหน้าที่อย่างไร?

บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ

ขั้นตอนโดยทั่วไปของการใช้บริการ บสย.

 1. ผู้กู้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 2. ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และยื่นคำขอค้ำประกันสินเชื่อมายัง บสย.
 3. บสย.พิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อ และส่งหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร
 4. เมื่อธนาคารได้รับหนังสือค้ำประกันจาก บสย. ธนาคารก็จะให้สินเชื่อแก่ผู้กู้
X