ข่าวสดวันนี้ พระราชทานปริญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ แทนพระองค์

วันนี้ (30 พ.ค. 2562) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ Dhiravath Suantan  ได้มีการโพสต์ภาพเอกสารที่แจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ แทนพระองค์

ประเด็นน่าสนใจ

  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2559-2560

วันนี้ (30 พ.ค. 2562) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ได้มีการโพสต์ภาพเอกสารที่แจ้งไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2559-2560

โดยข้อความในเอกสารดังกล่าว ส่งถึงมหาวิทยาลัยจันทรเกษม ไมีใจความระบุว่า  เรื่อง เรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

เพื่อให้งานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกาา และผู้แทนฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

X