เปิดรายละเอียด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ ธอส. รับดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ในชื่อ ‘เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ’ รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากในแต่ละครั้งจะต้องมีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10…

Home / NEWS / เปิดรายละเอียด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ ธอส. รับดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ในชื่อ ‘เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ’ รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ซึ่งในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากในแต่ละครั้งจะต้องมีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเปิดบัญชีและการฝากถอน

 • เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
 • รับเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
  (ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร)
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก และจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 • ฝากถอนได้ตลอดเวลาที่ ธอส. ทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ นับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 • ทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สุขใจตามงวดบัญชี (วันที 29 มิถุนายนและ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก

สนใจสามารถเปิดบัญชีและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/sookjai2562 *เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

X